Get Adobe Flash player

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).    
Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników serwisu http://www..mwk.com.pl  oraz innych osób współpracujących z Muzeum Wsi Kieleckiej jest dla Muzeum priorytetowa.  
Muzeum dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:

 1. zbierane przez Muzeum dane są przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) dane są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres:

Anna Rubinkiewicz
Inspektor Ochrony Danych
Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II nr 6
25-025 Kielce
kontakt telefoniczny: 41 344 92 97, wew. 114
                   tel. kom. 602 779 754
adres poczty e-mail:  abcrodo@onet.pl

Niniejszym informujemy  Państwa o zasadach przetwarzania przez Muzeum Wsi Kieleckiej Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Wsi Kieleckiej  z siedzibą w Kielcach przy ul. Jana Pawła II 6 .      
Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy  z Państwem, w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu,  numer telefonu, PESEL,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w  dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • realizacji obowiązków Muzeum Wsi Kieleckiej przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 • ochrony praw Muzeum Wsi Kieleckiej  zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • uzasadnionego interesu Muzeum Wsi Kieleckiej w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenie działań marketingowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Muzeum Wsi Kieleckiej,
 • w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Muzeum Wsi Kieleckiej może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Muzeum Wsi Kieleckiej  ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Muzeum Wsi Kieleckiej  przewidzianych prawem, ochrony praw Muzeum Wsi Kieleckiej  zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Muzeum Wsi Kieleckiej w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Muzeum Wsi Kieleckiej może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, warsztaty samochodowe, wypożyczalnie samochodów, podmioty świadczące usługi księgowe lub  informatyczne, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Muzeum Wsi Kieleckiej  zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum Wsi Kieleckiej, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Muzeum Wsi Kieleckiej.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Muzeum Wsi Kieleckiej potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Muzeum Wsi Kieleckiej dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe.
 3. z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Muzeum Wsi Kieleckiej ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 5. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, Muzeum Wsi Kieleckiej wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 6. przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Muzeum Wsi Kieleckiej oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
 7. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na Muzeum Wsi Kieleckiej może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Załącznik:
1. Zasady udostępniania informacji publicznej w Muzeum Wsi Kieleckiej

2. Klauzula informacyjna monitoringu w Muzeum Wsi Kieleckiej

Oferta noclegowa
Ochrona Danych RODO
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora
Wirtualny spacer

Kalendarz imprez:

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH
 • Radio Rekord
 • cozadzien.pl
 • Tygodnik 7 Dni
 • Rodzicowo.pl
 • ZTM Kielce
 • Uzdrowisko Busko - Zdrój
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.