Get Adobe Flash player

Godziny otwarcia i cennik

Obiekty Muzeum Wsi Kieleckiej udostępnione będą zwiedzającym w następujący sposób:

Park Etnograficzny w Tokarni

STYCZEŃ – MARZEC,  LISTOPAD - GRUDZIEŃ

Poniedziałek - wstęp bezpłatny (wyłącznie na wystawę stałą budownictwa ludowego, bez zwiedzania wnętrz)

9.00 - 15.00

Wtorek - niedziela
/kasa czynna 8.30 - 14.30/

9.00 - 15.00

KWIECIEŃ,    WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK

Poniedziałek - wstęp bezpłatny (wyłącznie na wystawę stałą budownictwa ludowego, bez zwiedzania wnętrz)

9.00 - 15.00

Wtorek – niedziela
/kasa czynna 8.30 - 16.30/

9.00 - 17.00

MAJ – CZERWIEC

Poniedziałek – Piątek
/kasa czynna 8.30 - 16.30/

9.00 - 17.00

Sobota - niedziela
/kasa czynna 9.30 - 17.30/

10.00 - 18.00

Soboty 8.00 - 10.00 - wstęp bezpłatny (wyłącznie na wystawę stałą budownictwa ludowego, bez zwiedzania wnętrz)

 LIPIEC – SIERPIEŃ        

Poniedziałek - wstęp bezpłatny (wstęp bezpłatny na wystawę stałą budownictwa ludowego, bez zwiedzania wnętrz)

9.00 - 15.00

Wtorek – Niedziela
/kasa czynna 9.30 - 17.30/

10.00 - 18.00


Dworek Laszczyków w Kielcach

Poniedziałek

obiekt nieczynny

Wtorek – Niedziela

9.00 - 17.00

Sobota - wstęp bezpłatny do Dworku Laszczyków - (z wyjątkiem sobót będących dniami świątecznymi).


Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie

Poniedziałek

obiekt nieczynny

Wtorek – Niedziela

9.00 - 17.00

Sobota - wstęp bezpłatny do Zagrody Czernikiewiczów - (z wyjątkiem sobót będących dniami świątecznymi).


Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Styczeń – Kwiecień

Poniedziałek – Piątek

8.00 – 16.00

Maj – Wrzesień

Poniedziałek – Niedziela

8.00 – 16.00

Październik – Grudzień

Poniedziałek – Piątek

8.00 – 16.00

Wstęp bezpłatny:  poniedziałek - niedziela

 

Park Etnograficzny w Tokarni, Dworek Laszczyków w Kielcach oraz Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie nie będą udostępniane zwiedzającym w następujące dni świąteczne:
Nowy Rok ( 1 stycznia)
Święto Trzech Króli (6 stycznia)
Wielka Sobota
Niedziela Wielkanocna
Boże Ciało
Święto Zmarłych (1 listopada)
Święto Niepodległości (11 listopada)
Wigilia (24 grudnia)
Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia)

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie nie będzie udostępniane zwiedzającym  w następujące dni świąteczne:
Nowy Rok ( 1 stycznia)
Święto Trzech Króli (6 stycznia)
Wielka Sobota
Niedziela Wielkanocna
Boże Ciało
Święto NMP ( 15 sierpnia)
Święto Zmarłych (1 listopada)
Wigilia (24 grudnia)
Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia)

 

Opłaty za wstęp  do obiektów Muzeum Wsi Kieleckiej

Park Etnograficzny w Tokarni


Opłaty za wstęp w okresie od 1 kwietnia do 31 października (sezon letni):

bilet normalny

14,00 zł

bilet ulgowy

8,00 zł

bilet rodzinny (2+1)

30,00 zł

bilet rodzinny (2+2) oraz Karta Dużej Rodziny (2+3)

35,00 zł

bilet indywidualny Karta Dużej Rodziny

7,00 zł

posiadacze Karty Seniora

7,00 zł

Opłaty za wstęp w okresie od 1 listopada do 31 marca (sezon zimowy):

bilet normalny

10,00 zł

bilet ulgowy

5,00 zł

bilet rodzinny (2+1, 2+2) oraz Karta Dużej Rodziny (2+3)

20,00 zł

bilet indywidualny Karta Dużej Rodziny

4,00 zł

posiadacze Karty Seniora

4,00 zł

Wstęp bezpłatny na wystawę stałą  budownictwa ludowego 
(nie obejmuje wystaw czasowych – wnętrz obiektów):

Styczeń – Kwiecień (poniedziałek)

9.00 – 15.00

Maj – Czerwiec (sobota)

8.00 – 10.00

Lipiec – Grudzień (poniedziałek)

9.00 – 15.00

 

Dworek Laszczyków w Kielcach

bilet normalny

5,00 zł

bilet ulgowy

2,00 zł

bilet rodzinny (2+1, 2+2) oraz Karta Dużej Rodziny (2+3)

10,00 zł

posiadacze Karty Seniora

wstęp bezpłatny

Wstęp bezpłatny do Dworku Laszczyków - sobota (z wyjątkiem sobót będących dniami świątecznymi).

 

Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie

bilet normalny

5,00 zł

bilet ulgowy

2,00 zł

bilet rodzinny (2+1, 2+2)

10,00 zł

posiadacze Karty Seniora

wstęp bezpłatny

 

Wstęp bezpłatny do Zagrody Czernikiewiczów - sobota (z wyjątkiem sobót będących dniami świątecznymi).
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich - wstęp bezpłatny (poniedziałek - niedziela)
Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny do wszystkich obiektów

 

Wstęp bezpłatny i bilet ulgowy

Wstęp bezpłatny i bilet ulgowy do obiektów Muzeum Wsi Kieleckiej przysługuje  osobom wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz bilet ulgowy posiadaczom kart EURO 26 oraz ISIC.
Wstęp bezpłatny do obiektów muzeum przysługuje opiekunom grup zorganizowanych (1 opiekun – grupa 20 osób).

Opłaty za usługi świadczone przez Muzeum Wsi Kieleckiej

1. Opłaty ryczałtowe za prowadzone lekcje, prelekcje z wykorzystaniem eksponatów, usługi przewodnickie w Parku Etnograficznym w Tokarni i Dworku Laszczyków

Od marca 2018 r. w Parku Etnograficznym w Tokarni obowiązują stałe godziny zwiedzania dla grup zorganizowanych: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00.
Podczas każdej tury czterech dyżurujących przewodników może oprowadzić jednocześnie cztery grupy liczące ok. 30 osób.
Prosimy pamiętać o wcześniejszej rezerwacji terminów.
W godzinach: 10.00, 12:00, 14.00 przewodnik będzie dostępny dla turystów indywidualnych i jeśli utworzą oni grupę to będą mogli z nim zwiedzać skansen.
 

1.1. Przewodnik w języku polskim

grupa  max 30 osób

100,00  zł / do 2,5 godziny

1.2 Przewodnik w języku obcym

grupa do 10 osób

200,00 zł  / do 2,5 godziny

grupa powyżej 10 osób (max 25 osób)

300,00 zł / do 2,5 godziny

1.3. Lekcja muzealna lub prelekcja  z wykorzystaniem eksponatów muzealnych

grupa  max 30 osób

150,00  zł / 45 minut

1.6. Warsztaty etnograficzne lub pokaz rękodzieła ludowego

grupa  max 30 osób

300,00 zł / 1,5 godziny

2. Opłaty za fotografowanie i filmowanie

2.1.  Sesje fotograficzne komercyjne, sesje ślubne, filmy video

2.1.1. plener + wnętrza wybranych obiektów

250,00 zł + bilet wstępu (każda osoba)

2.1.2. plener (bez wnętrz obiektów)

150,00 zł + bilet wstępu (każda osoba)

2.2.  Udostępnianie obiektów i terenu Parku Etnograficznego na potrzeby reklamy, filmu

Bezpośrednie ustalenia finansowe i logistyczne

2.3.  Sesje po godzinach funkcjonowania Muzeum

Od 250,00 zł (po wcześniejszych uzgodnieniach).

3. Zasady i opłaty za korzystanie ze zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej.

3.1. Pracownicy działalności podstawowej mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów Muzeum w pracach realizowanych w ramach obowiązków służbowych.
3.2. Użyczanie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i wystawienniczych innym muzeom i pokrewnym instytucjom w kraju jest bezpłatne. W pozostałych przypadkach odbywa się za odpłatnością wg uzgodnień.
3.3.  Udostępnianie wszystkich kategorii zbiorów przechowywanych w magazynach odbywa się na terenie Muzeum( w pracowniach, bibliotece) w obecności upoważnionego pracownika Muzeum, który odnotuje ten fakt w ewidencji udostępniania zbiorów.
3.4.  Przygotowanie zbiorów do wypożyczenia jest odpłatne, niezależnie od celu użyczenia czy rodzaju zleceniodawcy w oparciu o odrębną umowę zawartą przez Dyrektora Muzeum ze zleceniodawcą.
3.5. Publikowanie zbiorów Muzeum na podstawie fotografii, diapozytywu, kserokopii, rysunku, nośników elektronicznych, a także przedrukowywanie wydawnictw muzealnych jest odpłatne. Warunki odpłatności są uzależnione od rodzaju publikacji inakładu. 
3.6. Prezentowanie zbiorów Muzeum w programach telewizyjnych, filmach itp. jest odpłatne, o ile nie dotyczy informacji o wystawach Muzeum i jego bieżącej działalności w bieżących serwisach reporterskich i prasowych.  Wówczas wymaga to uzgodnienia z Dyrektorem Muzeum, osobą go reprezentująca lub pracownikiem pełniącym dyżur merytoryczny.
3.7. Udzielanie konsultacji, sporządzanie pisemnych opracowań, wygłaszanie odczytów i prelekcji na zlecenie jest odpłatne. Natomiast  przeprowadzanie konsultacji, prelekcji i odczytów, sporządzanie pisemnych opracowań i udzielanie wywiadów przez pracowników Muzeum Wsi Kieleckiej w celach marketingowych oraz dotyczących bieżącej działalności Muzeum jest nieodpłatne.
3.8. Zabrania się wykorzystywania uzyskanych z Muzeum Wsi Kieleckiej materiałów do innych celów niż określono to przed  wydaniem zgody na usługę.
3.9. Osoba publikująca za zgodą Muzeum pozyskane materiały, jest zobowiązana podać nazwę właściciela oryginalnego materiału( zapis o treści: „Ze zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej”)  oraz nazwisko autora obiektu lub eksponatu  i autora reprodukcji czy opracowania, co wynika z przepisów o ochronie praw autorskich.
3.10. Usługi : wykonywanie reprodukcji – fotografie, kserokopie, nośniki elektroniczne itp., wykonywanie zabiegów konserwatorskich, składu i druku komputerowego świadczy się w pracowniach Muzeum na podstawie pisemnego zamówienia, zaakceptowanego przez Dyrektora Muzeum. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości opłaty w przypadku wystąpienia w trakcie prac okoliczności usprawiedliwiających takie zmiany, a Muzeum ma obowiązek poinformować o nich zainteresowana osobę (zleceniodawcę) przed ukończeniem prac.

4. Opłaty za usługi zlecone z zakresu organizacji imprez plenerowych, konferencji, imprez integracyjno –motywacyjnych, wesel

4.1. Wynajem sali w zabytkowym spichlerzu

180,00 zł / godzina

4.2. Wynajem Chałupy ze Złotnik

150,00 zł / godzina

4.3. Wynajem Organistówki z Bielin

50,00 zł / 30 minut

4.4. Dodatkowa obsługa pracowników Muzeum
1 pracownik – do 100 osób
2  pracowników – grupa powyżej 100 osób
3  pracowników – grupa powyżej 300 osób
4  pracowników – grupa powyżej 500 osób

30,00 zł / osobogodzina

4.5. Udostępnienie kościoła z Rogowa na uroczystości ślubne

500,00 zł (+ cena wystroju wg uzgodnień)

4.6. Wynajem maneża na imprezy zlecone

100,00 zł / godzina

4.7. Wynajem namiotu 6x12 m

600,00 zł / 8 godzin
każda następna godzina 100,00 zł

4.8. Organizacja ogniska

65,00 zł / godzina

4.9. Przejazd   bryczką/ saniami

50,00 zł / 20 minut

4.10. Przejazd mała bryczką

40,00 zł / 20 minut

4.11. Oprowadzanie w siodle - na indywidualne zamówienie

5,00 zł/osoba

Dla grup zorganizowanych usługa dostępna  w ciągu tygodnia  po wcześniejszej rezerwacji min 10 przejażdżek.   

5. Opłaty za wynajmowanie sprzętu wystawienniczego, stoisk, innych pomieszczeń muzealnych.

5.1. Opłata za miejsce handlowe wynajmowane podczas imprez w Parku Etnograficznym

powierzchnia do 2 m²

50,00 zł 

powierzchnia od 2 do 4 m²

100,00 zł 

powierzchnia od 4 m²

100,00 zł+dopłata 50,00 zł za każdy kolejny 1 m²

opłata za  wynajem drewnianego domku handlowego

30,00 zł

5.2. Opłaty za korzystanie z energii elektrycznej naliczane są w zależności od mocy urządzenia:

do 3 kW

20,00 zł

od 3 do 6 kW

40,00  zł

od 6 do 9 Kw

60,00  zł + dopłata 20,00 zł za każdy kolejny 1 kW

5.2. Opłaty za korzystanie z energii elektrycznej naliczane są w zależności od mocy urządzenia:

do 3 kW

20,00 zł

od 3 do 6 kW

40,00  zł

od 6 do 9 Kw

60,00  zł + dopłata 20,00 zł za każdy kolejny 1 kW

5.3. Pozostałe warunki korzystania ze stoisk muzealnych zostały określone w Regulaminie najmu stoisk w Muzeum Wsi Kieleckiej.

5.4. Opłaty za wynajem stoisk handlowych (tzw. domków) poza Muzeum ( na zewnątrz):

do 24 godzin

250,00 zł

każda następna doba

50,00 zł

5.5. Transport stoisk handlowych tzw. domków przy wypożyczeniu poza Muzeum ( odbiór,rozładunek, zabezpieczenie, zwrot do Parku Etnograficznego) organizuje pod względem logistycznym i finansowym najemca.
5.6. Opłaty za użyczenie strojów ludowych:

Strój odświętny:

do 5 dni

100,00 zł

każdy kolejny dzień      

20,00 zł

Strój roboczy:

do 5 dni

50,00 zł

każdy kolejny dzień

10,00 zł

Koszt transportu lub przesyłki, prania lub ewentualnej konserwacji pokrywa najemca.

6. Opłaty za usługi noclegowe i usługi dodatkowe

6.1. Ceny pokoi gościnnych: 

pokój 2- osobowy

150,00 zł / doba

dostawka w pokoju

50,00 zł /osobodoba

6.2. Opłaty za usługi dodatkowe:

pobyt zwierzęcia w pokoju

20,00 zł /doba

wjazd i postój na terenie skansenu –samochód osobowy

20,00 zł / doba

7. Opłaty za inne świadczone usługi
7.1. Opłaty za wynajęcie z obsługą  lub  wypożyczenie maszyn i urządzeń  budowlanych dla podmiotów zewnętrznych dla potrzeb usług świadczonych na terenie Parku Etnograficznego:

opłata za wynajęcie ciągnika  rolniczego z obsługą

150,00 zł / 1godzina pracy

opłata za wynajęcie wysięgnika siodłowego z obsługą

120,00 zł / 1godzina pracy

7.2. Opłata za wypożyczenie  urządzeń budowlanych:

ramka rusztowania warszawskiego

1 sztuka/doba 1,50 zł

podest rusztowania warszawskiego

1 sztuka/doba 1,50 zł

stopka do rusztowania warszawskiego

1 sztuka/doba 1,50 zł

7.2.1. Wypożyczenia maszyn lub urządzeń budowlanych  dokonuje się na podstawie  stosownego zlecenia.
7.2.2. W przypadku niezwrócenia wypożyczonych maszyn lub urządzeń budowlanychw terminie określonym w zleceniu, Muzeum naliczać będzie opłatę dodatkową w wysokości 100 % opłaty podstawowej za każdy dzień zwłoki.
7.2.3. W przypadku niezwrócenia lub zniszczenia wypożyczonych maszyn lub urządzeń budowlanych , najemca zostanie obciążony kwotą  w  wysokości aktualnej wartości rynkowej przedmiotu wypożyczenia.
7.3.  Opłaty za usługi dla pracowników Muzeum Wsi Kieleckiej, członków Rady Muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wsi Kieleckiej – zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
7.4.  Opłata za inne atrakcje zamówione przez klienta – wg indywidualnej wyceny.

Podane opłaty są cenami brutto. 

Oferta noclegowa
Wirtualny spacer
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Questy
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska
 • Świętokrzyski Sztetl
 • SIPH