Get Adobe Flash player

Nabór na stanowisko: Asystent muzealny

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje do pracy osoby na stanowisko „Asystent Muzealny”.

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

1) Wykształcenie wyższe minimum magisterskie : kierunek historia

2) Znajomość pracy ze źródłem historycznym, szczególnie ze źródłem ikonograficznym.

3) Znajomość zasad archiwistyki.

4) Umiejętność opracowywania materiałów źródłowych.

5) Umiejętność pisania tekstów naukowych i popularno – naukowych , potwierdzona

praktyką.

6) Umiejętność zorganizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych.

7) Znajomość języka niemieckiego.

8) Obsługa komputera (MS OFFICE, MS WINDOWS)

9) Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Dodatkowe atuty:

1) Zainteresowania i osiągnięcia naukowo – badawcze związane z okresem II wojny światowej.

Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny.

2) Kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem.

3) Życiorys zawodowy.

4) Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje.

5) Oświadczenie o niekaralności.

6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Termin składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres:

Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 31 grudnia 2014 roku do godz. 15.00. O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje : tel. 41 344- 92-97