Get Adobe Flash player

Nabór na stanowisko "KIEROWNIK DZIAŁU ETNOGRAFII" (zakończony)

Wyniki naboru na stanowisko Kierownika Działu Etnografii

Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania – 225

(punktacja za spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych oraz za udzielone odpowiedzi na zadane pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej)

Kandydat nr 1 – 118 punktów
Kandydat nr 2 – 192 punktów
Kandydat nr 3 – 125 punktów
Kandydat nr 4 – 170 punktów

Na stanowisko Kierownika Działu Etnografii wybrano kandydata z numerem  2 -  Pani  Beata  Wojciechowska.


KIEROWNIK DZIAŁU  ETNOGRAFII

I. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe uniwersyteckie  (etnografia lub  etnologia), mile widziany doktorat
2. udokumentowane doświadczenie zawodowe (minimum 3- letnie doświadczenie  w pracy
   na stanowisku kierowniczym- projekty naukowe, badawcze, edukacyjne)
3. znajomość programów grantowych w dziedzinie muzealnictwa
4. wskazane doświadczenie w badaniach naukowych nad etnografią obszarów leżących na
     terenie województwa świętokrzyskiego i ościennych  ( poświadczone listą publikacji i  
     konferencji)
5. dobra znajomość języka obcego (niemiecki, angielski)

II. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność kierowania zespołem
2. rzetelność i odpowiedzialność
3. dobra organizacja pracy
4. kreatywność
5. odporność na stres
6. komunikatywność

III. Ogólny zakres wykonywanych zadań

1. Planowanie i koordynowanie pracy działu.         
2. Sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym wykonywaniem wszystkich prac
    wchodzących w zakres obowiązków pracowników działu.        
3. Bieżące zaznajamianie pracowników z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami
    wewnętrznymi muzeum i poleceniami Dyrektora.           
4. Udzielanie pracownikom wskazówek dotyczących realizacji zadań.     
5. Sporządzanie planów pracy i podziału czynności pomiędzy pracowników.      
6. Prowadzenie badań naukowych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu oraz
     gromadzenie i archiwizowanie materiałów naukowych z badań i kwerend.
7. Opracowywanie materiałów do publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu
      pracy działu.        
8. Gromadzenie muzealiów etnograficznych oraz wszelkiej dokumentacji z zakresu kultury
     i   sztuki ludowej. 
9. Opieka merytoryczna nad muzealiami będącymi na stanie Muzeum Wsi Kieleckiej.    
10.  Organizacja i nadzór merytoryczny nad stałymi i czasowymi ekspozycjami o charakterze
   etnograficznym we wszystkich oddziałach Muzeum.      
11. Organizowanie warsztatów, wykładów i lekcji muzealnych w ramach działalności
       edukacyjno - oświatowej           
12.Udostępnianie obiektów zabytkowych turystom i organizacja obsługi ruchu turystycznego
    (organizacja i nadzorowanie pracy opiekunów ekspozycji, pomocników muzealnych oraz    
     przewodników)

IV. Wymagane dokumenty :

- list motywacyjny,    
- życiorys,      
- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż
   pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,   
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

Szczegółowa informacja o naborze na stanowisko zostanie umieszczona na oficjalnej stronie internetowej Muzeum Wsi Kieleckiej www.mwk.com.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres Muzeum Wsi Kieleckiej 25-025 Kielce ul. Jana Pawła  II 6
z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika Działu Etnografii”  lub złożyć osobiście
w sekretariacie Muzeum w Kielcach przy ul. Jana Pawła II 6 w godz. 7.00-15.00,
(od poniedziałku do piątku).   Kontakt telefoniczny 41 344 92 97            
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2013 r. do godz. 12.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani telefonicznie  o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.           
Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.