Get Adobe Flash player

Nabór na stanowisko "Kierownik Działu Inwestycji i Nadzoru Technicznego" (Zakończony)

Nabór na stanowisko "Kierownik Działu Inwestycji i Nadzoru Technicznego" został zakończony

Wymagane kwalifikacje:    
1. Wykształcenie wyższe.     
2. Minimum 5 - letnie doświadczenie w planowaniu i koordynacji  zadań inwestycyjnych.
3. Bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych (  doświadczenie w określaniu, zamawianiu i realizacji zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane,
w tym w szczególności w zakresie opisu zamówienia, szacowania wartości zamówienia, ustalania kryteriów podmiotowych, opisu sposobu obliczenia ceny oferty, zlecania robót dodatkowych i zamiennych, udzielania zamówień dodatkowych, egzekwowania kar umownych).
4. Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących poszczególnych etapów budowlanych procesów inwestycyjnych i remontowych, w tym: uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych, projektowanie, przygotowanie procesu budowlanego, realizacja robót budowlanych, odbiory, roszczenia odszkodowawcze, rozliczenia.          
5. Doświadczenie w konstruowaniu postanowień do umów o roboty budowlane, usługi
i dostawy związane z procesami budowlanymi, w tym w szczególności do umów w sprawach zamówień publicznych.  
6. Znajomość Kodeksu Cywilnego w zakresach odnoszących się do robót budowlanych (rodzaj wynagrodzenia, rękojmia, gwarancja, umowa o roboty budowlane, umowa o dzieło, umowa dostawy i usług, solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, rokowania).    
7. Umiejętność samodzielnego i poprawnego sporządzania dokumentów  dotyczących spraw związanych z realizowanymi procesami budowlanymi.     
8. Znajomość pakietu MS Office, programu AutoCAD, programu kosztorysującego.      

Wymagane cechy:   
1. Umiejętność zarządzania zespołem.         
2. Zdolności  negocjacyjne.  
3. Skrupulatność i komunikatywność.          
4. Bardzo dobra organizacja czasu pracy.    
5. Umiejętność  pracy pod presją czasu.       
6. Odporność na stres.

Dodatkowe atuty:    
1. Doświadczenie w prowadzeniu budów (na stanowiskach np. kierownik projektu,
    kierownika budowy, inspektora nadzoru).           
2. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
     konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.        
3. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.         
4. Doświadczenie w realizacji inwestycji finansowych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.          
5. Szersza wiedza w zakresie budżetowania i kosztorysowania inwestycji.
6. Wykształcenie wyższe techniczne /budownictwo/.        
7. Znajomość przepisów dot. prowadzenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych.


Wymagane dokumenty:     
1. List motywacyjny.            
2. Kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem.          
3. Życiorys zawodowy.        
4.  Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje.      
5. Oświadczenie o niekaralności.      
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.         
Uwaga:
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie
i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Termin składania ofert.      
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie:
„Nabór  na stanowisko Kierownika Działu i Inwestycji i Nadzoru Technicznego ”          
w terminie do  30 stycznia  2014 roku do godz. 15.00 w Sekretariacie Muzeum Wsi Kieleckiej przy ul. Jana Pawła II 6 ( budynek za Dworkierm Laszczyków).             
 

Uwaga: Decyduje data wpływu dokumentów, a nie data stempla pocztowego.  

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.          

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami zakwalifikowanymi
do dalszego etapu naboru.