Get Adobe Flash player

Nabór na stanowisko "Kierownik Obiektów" - zakończony

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza nabór na stanowisko:

"Kierownik Obiektów"


Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,
- udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym min. 5 lat,
- znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury, przepisów prawa w zakresie muzealnictwa, prawa pracy, ustawy o zamówieniach publicznych,
- znajomość procedury administracyjnej,
- znajomość zagadnień finansowo – ekonomicznych,
- doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami oraz planowaniu i nadzorowaniu remontów oraz inwestycji, znajomość przepisów prawa budowlanego,
- zdolności przywódcze i organizacyjne w tym szczególnie umiejętności motywowania pracowników,
- wysoka kultura osobista


Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo, dyplom odbytych studiów - kserokopie),
- kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
- oświadczenie własne o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 kk.,
- oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31, ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),Dokumenty należy składać w terminie do 30 czerwca 2011 roku osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6
25-025 Kielce


Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:

"Nabór na stanowisko: Kierownik Obiektów”

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.mwk.com.pl)     
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).


Informacje dodatkowe

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.
Kontakt telefoniczny: 41 344 92 97