Get Adobe Flash player

Nabór na stanowisko "Menadżer"

 

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby do pracy:

Stanowisko: MENADŻER

Opis stanowiska:

1)   Zadania w zakresie  planowania, organizowania i kontroli oraz kompleksowego zarządzania prowadzoną działalnością

·           opracowanie  i prowadzenie wszelkich działań strategicznych takich jak przygotowanie  raportów, analiz, które pozwolą na rozwinięcie i wdrożenie strategii działania, a także zaznajomienie z trendami na rynku czy działaniami konkurencji

·           opracowanie oraz wdrożenie struktur , procedur i schematów regulujących poszczególne aspekty  planowanej działalności

·           kompleksowy nadzór nad wszystkimi operacjami związanymi z prowadzoną działalnością

·           dbałość o osiąganie jak najwyższych wyników sprzedaży

·           kontrola operacyjnych systemów sprzedaży

·           koordynowanie i nadzór nad organizacją i przebiegiem organizowanych przedsięwzięć

·           dbałość o pozytywny wizerunek i jakość świadczonych usług

2)   zadania w zakresie współpracy z klientami

  • aktywna sprzedaż i prezentacja oferowanych w działalności usług
  • badanie potrzeb i oczekiwań klientów
  • budowanie długofalowych kontaktów z klientami

3)   zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

  • wieloetapowe tworzenie zespołu pracowników (rekrutacja, negocjowanie warunków pracy
    i płacy)
  • koordynowanie i nadzór pracy zespołu pracowników
  • szkolenia personelu w zakresie obsługi klientów, stanowiska pracy i proponowanej oferty
  • motywowanie pracowników do jak najlepszej pracy

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe

·         minimum 3-letnie doświadczenie na  stanowisku restauratorskim lub w gastronomii hotelowej  (praktyczna wiedza z zakresu obsługi konferencji, eventów,  bankietów  oraz doświadczenie w przygotowywaniu ofert gastronomiczno-konferencyjnych) – warunek konieczny

·         bardzo dobra znajomość zagadnień gastronomicznych, systemu HACCP, kalkulacji
i ewidencji gastronomicznej, magazynowej

·         wiedza z zakresu tworzenia budżetów, doświadczenie w pracy z raportami finansowymi

·         bardzo dobre umiejętności organizacyjne

·         umiejętność budowania i motywowania zespołu pracowników samodzielność w podejmowaniu decyzji

·         dyspozycyjność i umiejętność pracy pod presją czasu i zadań

·         otwartość na zmiany, operatywność, kreatywność

·         komunikatywna znajomość języka angielskiego

·         mobilność ( prawo jazdy kat. B)

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny.      

·         kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem.

·         życiorys zawodowy. 

·         kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia  
i kwalifikacje.

·         oświadczenie o niekaralności.          

·      oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji      

Uwaga:
Kandydat może być poproszony o przygotowanie i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Termin składania ofert.      
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na  adres:  Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 20  października 2015 roku do godz. 1500.

Uwaga:Decyduje data wpływu dokumentów, a nie data stempla pocztowego.  
Szczegółowe informacje : tel. 41 344- 92-97 lub strona internetowa  www.mwk.com.pl ( zakładka : Praca)
O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.