Get Adobe Flash player

Nabór na stanowisko "Opiekun warsztatu garncarskiego z piecem do wypalania ceramiki"

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE

PROWADZENIA WARSZTATU GARNCARSKIEGO Z PIECEM DO WYPALANIA CERAMIKI

Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza nabór  na stanowisko opiekuna warsztatu garncarskiego z piecem do wypalania ceramiki.

Warsztat garncarski z piecem do wypalania ceramiki prowadzony będzie w Parku Etnograficznym w Tokarni  na zasadzie prezentacji  ginącego zawodu.

1.      Opiekunem pieca z warsztatem garncarskim może być:

·         Osoba fizyczna

·         Osoba prawna

2.      Wymagania stawiane opiekunowi warsztatu garncarskiego z piecem do wypalania ceramiki:

·         Umiejętność wykonywania  ceramiki metodą tradycyjną ( z użyciem  materiałów i sprzętu tradycyjnego - koło garncarskie). Wskazane jest doświadczenie w wykonywaniu  tego typu prac.

·         Umiejętność wypalania ceramiki w piecu tradycyjnym.

·         Umiejętność  prowadzenia lekcji muzealnych i warsztatów z zakresu garncarstwa tradycyjnego, tj. pokazów wykonywania ceramiki i jej wypalania w piecu tradycyjnym / pokaz załadunku i rozładunku pieca garncarskiego w trakcie wytypowanych imprez/.

·         Opiekun warsztatu garncarskiego z piecem do wypalania ceramiki będzie jednocześnie przewodnikiem. W związku z tym winien znać i umieć przedstawić zwiedzającym wszelkie zagadnienia związane z tradycyjnym garncarstwem.

3.      Warunki prowadzenia  działalności  warsztatu garncarskiego z piecem do wypalania ceramiki w Parku Etnograficznym w Tokarni:

·         Opiekun warsztatu garncarskiego z piecem do wypalania ceramiki będzie prowadzić działalność na własny koszt, tj. ponosić koszty wykonania wyrobów garncarskich, ich wypalenia, sprzedaży itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

·          Wynagrodzeniem opiekuna warsztatu garncarskiego z piecem do wypalania ceramiki będą dochody ze sprzedaży wyrobów garncarskich wykonanych przez siebie oraz z przeprowadzonych lekcji muzealnych. Warunki i kwoty opłat za prowadzenie lekcji muzealnych i warsztatów zostaną oddzielnie uregulowane.

·          Nie przewiduje się zatrudnienia opiekuna warsztatu garncarskiego z piecem do wypalania ceramiki na zasadach umowy o pracę czy na zasadzie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

·         Zleceniodawcą lekcji oraz warsztatów będzie jedynie Muzeum Wsi Kieleckiej. Terminy lekcji oraz warsztatów Opiekun pieca będzie zobowiązany uzgadniać z Kierownikiem Działu Etnografii.

·         Asortyment wyrobów garncarskich wykonywanych w warsztacie garncarskim z piecem do wypalania ceramiki ustalany będzie z pracownikami Muzeum Wsi Kieleckiej. Wzory wyrobów będą każdorazowo uzgadniane. Opiekun warsztatu garncarskiego z piecem do wypalania ceramiki w pierwszej kolejności wykonywać będzie  wyroby garncarskie w formach tradycyjnych na zlecenie  Muzeum Wsi Kieleckiej -jako  pamiątki.

·         Opiekun warsztatu garncarskiego z piecem do wypalania ceramiki ponosić będzie koszty utrzymania i napraw pieca garncarskiego, warsztatu i sprzętu należącego do MWK a przez niego używanego, oraz napraw  obiektu tj. budynku,  jeśli uszkodzenie nastąpi z jego winy.

·         Koszty utrzymania obiektu , tj. budynku oraz terenu przyległego leżą po stronie Muzeum.

·         Piec garncarski udostępniany będzie zwiedzającym w godzinach otwarcia ekspozycji Parku Etnograficznego w Tokarni oraz w trakcie imprez folklorystycznych organizowanych w Parku Etnograficznym w Tokarni.

·         Opiekun pieca z warsztatem garncarskim obowiązany będzie do  ścisłego przestrzegania wszystkich przepisów bhp, p-poż i innych oraz zarządzeń i regulaminów obowiązujących na terenie  Muzeum Wsi Kieleckiej dotyczących  bezpośrednio działalności warsztatu  garncarskiego wraz z piecem.

4.      Osoby zainteresowane ofertę pisemną  winni złożyć w siedzibie Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, przy ul. Jana Pawła II 6  do dnia 24.04.2015r.

5.      Oferta, oprócz danych osobowych  winna zawierać koncepcję   prowadzenia warsztatu garncarskiego z piecem do wypalania ceramiki.

6.      Wybrani kandydaci  zostaną  zaproszeni na rozmowę.

Opis warsztatu garncarskiego z piecem do wypalania ceramiki

Obiekt posadowiony jest  w Sektorze Budownictwa Wyżynnego na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Zrealizowany jest zgodnie z inwentaryzacją, projektem oraz zaleceniami Inwestora.
Budynek jest rekonstrukcją pieca garncarskiego z warsztatem z Rędocina.

Budynek wzniesiony częściowo z drewna oraz z kamienia nakryty jest dwuspadowym gontowym dachem             i mieści: pionowy piec garncarski wybudowany z cegły, z rusztem poziomym, pracownię, tzw. garncarnię, magazyn i pomieszczenie pomocnicze – skład opału.

Fundamentz kamienia łamanego na dziko na zaprawie cementowej .

Ściany zewnętrzne w konstrukcji mieszanej. Zewnętrzne ściany części warsztatowej częściowo wykonane są w systemie łątkowo- sumikowym, częściowo w konstrukcji wieńcowej. Ściany zewnętrzne przylegające do pieca wymurowane z cegły oraz kamienia łamanego na zaprawie cementowo-wapiennej(widoczne fugi wyprawione zaprawą wapienną). Zachodnia ściana suszarni oraz północna dobudówka (skład opału) obudowane  są ścianą osłonową z desek na konstrukcji ryglowej. Szczyty wykonane również jako ściana osłonowa z desek bitych na zakład.

Ściany wewnętrzne murowane z cegły i kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej (widoczne fugi wyprawione zaprawą wapienną).

Komora pieca dostępna jest z części warsztatowej pomieszczenia przez łukowato sklepiony i dodatkowo wzmocniony bednarką otwór o kształcie połówki elipsoidy o podstawie kołowej. Komora wymurowana jest z cegły pełnej  i częściowo z kamienia łączonych dodatkowo klamrami, a następnie tynkowanych z zewnątrz zaprawą na bazie piasku i gliny. Podstawę komory stanowią dwa przesklepione kanały paleniskowe rozdzielone murowanym kozłem usztywniającym podstawę.

Kanały zaopatrzone są w kwadratowe otwory ,przez które podczas wypału dostaje się do komory powietrze o temperaturze ok.1000 stopni Celsjusza. Kanały połączone są z głównym paleniskiem. Poniżej paleniska jest popielnik. Komin odprowadzający spaliny usytuowany jest bezpośrednio nad otworem prowadzącym z warsztatu do komory pieca. Więźba dachowa krokwiowo-jętkowa. Dach dwuspadowy kryty podwójnie gontem.

Po wybudowaniu w piecu dokonano próbnego wypału ceramiki. Komisja  zaakceptowała parametry wypału i stwierdziła, że w piecu możliwe jest wypalanie ceramiki na potrzeby Muzeum.

Piec garncarski w zagrodzie z Nasiechowic został wybudowany w ramach projektu pn. " Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej- Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu".

Piec garncarski został wybudowany z myślą o prowadzeniu pokazów wypalania ceramiki oraz lekcji muzealnych z zakresu garncarstwa.