Get Adobe Flash player

Nabór na stanowisko "Przewodnik" - zakończony

Nabór na stanowisko "Przewodnik" zakończony. Wyniki opublikujemy w najbliższym czasie.

 

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza nabór na stanowisko:

„Przewodnik|”

Wymagania niezbędne:

-        wykształcenie wyższe,

-        znajomość przynajmniej jednego języka obcego,

-        ugruntowana wiedza na temat oferty turystycznej woj. świętokrzyskiego,

-        dyspozycyjność do pracy popołudniami oraz/lub w weekendy,

-        wysoka kultura osobista,

-        dbałość o prezencję,

Wymagane dokumenty:

-        życiorys (CV),

-        list motywacyjny,

-        kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-        kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

-        kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,

-        oświadczenie własne o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności
z art. 233 kk.,

Dokumenty należy składać w terminie do15 kwietnia 2011 roku osobiście
lub korespondencyjnie na adres:

Muzeum Wsi Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 6

25-025 Kielce

Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Przewodnik”

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.mwk.com.pl)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezb
ędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pó
źn. zm.)

Informacje dodatkowe

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Kontakt telefoniczny: 41 344 92 97