Get Adobe Flash player

Nabór na stanowisko "Specjalista ds. funduszy zewnętrznych" - zakończony

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza nabór na stanowisko:

„Specjalista ds. funduszy zewnętrznych”

Wymagania niezbędne:
-        wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, finanse, prawnicze),

-        doświadczenie w przeprowadzaniu procedur przetargowych ze strony zamawiającego,

-        doświadczenie w aplikacji wniosków o współfinansowanie i rozliczanie projektów ze środków Unii Europejskiej,

-        bardzo dobra znajomość programów dotacyjnych Unii Europejskiej,

-        bardzo dobra znajomość urządzeń i narzędzi biurowych (MS Office),

-        wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,

-        samodzielność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasową,

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,

- oświadczenie własne o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności
z art. 233 kk.,

Dokumenty należy składać w terminie do15 maja 2011 roku osobiście
lub korespondencyjnie na adres:

Muzeum Wsi Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 6

25-025 Kielce

 

Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Specjalista ds. funduszy zewnętrznych”

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.mwk.com.pl)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezb
ędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pó
źn. zm.)

Informacje dodatkowe

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Kontakt telefoniczny: 41 344 92 97