Get Adobe Flash player

Nabór na stanowisko "Specjalista ds. Inwestycji - Inspektor Nadzoru" - ZAKOŃCZONY

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

 


Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza nabór na stanowisko:
 

 

Specjalista ds. Inwestycji - Inspektor Nadzoru

 


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne - budowlane,

 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,

 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do prowadzenia inwestycji budowlanych,

 • doświadczenie w prowadzeniu inwestycji na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

 • znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych
  oraz ustaw pokrewnych,

 • umiejętność sporządzania kosztorysów,

 • obsługa programu typu AUTO CAD,

 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu inwestycji dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo, dyplom odbytych

  studiów, uprawnienia budowlane, świadectwo OIIB),

 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • oświadczenie własne o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności

  z art. 233 kk.,

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 lutego 2012 roku osobiście
lub korespondencyjnie na adres:

 

Muzeum Wsi Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 6

25-025 Kielce

 

Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. Inwestycji - Inspektor Nadzoru

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.mwk.com.pl)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezb
ędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pó
źn. zm.).

 

Informacje dodatkowe

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

 

Kontakt telefoniczny: 41 344 92 97