Get Adobe Flash player

Nabór na stanowisko kierownicze

 

 

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza nabór na stanowisko kierownicze

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe – etnografia, etnologia lub ukończenie wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków
  • udokumentowane doświadczenie w pracy,
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom odbytych studiów, ewentualnie dyplom ukończenia studiów podyplomowych - kserokopie),
  • kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
  • oświadczenie własne o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 kk.,

Dokumenty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2012 roku osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Muzeum Wsi Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 6

25-025 Kielce

Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:

"Nabór na stanowisko kierownicze”

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.mwk.com.pl)   

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Kontakt telefoniczny: 41 344 92 97