Get Adobe Flash player

Nabór na stanowisko "Opiekun ekspozycji/przewodnik"

Ogłoszenie – nabór na stanowisko opiekun ekspozycji/przewodnik na sezon turystyczny 2016

 „Opiekun obiektu/Przewodnik|” – umowa zlecenie

 

Wymagania niezbędne:

-        wykształcenie wyższe

-        znajomość przynajmniej jednego języka obcego,

-        ugruntowana wiedza na temat oferty turystycznej woj. świętokrzyskiego,

-        dyspozycyjność do pracy popołudniami oraz/lub w weekendy,

-        wysoka kultura osobista,

-        dbałość o prezencję,

 

Wymagane dokumenty:

-        życiorys (CV),

-        list motywacyjny,

-        kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-        kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

-        kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,

-        oświadczenie własne o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 kk.,

 

Dokumenty należy składać w terminie do 06 maja 2016 roku osobiście
lub korespondencyjnie na adres:

Muzeum Wsi Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 6

25-025 Kielce

oraz  na adres email: poczta@mwk.com.pl

 

Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Opiekun obiektu/Przewodnik”

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.mwk.com.pl)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezb
ędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 

Informacje dodatkowe

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Kontakt telefoniczny: 41 344 92 97