Get Adobe Flash player

Regulamin zwiedzania Parku Etnograficznego w Tokarni

REGULAMIN ZWIEDZANIA PARKU ETNOGRAFICZNEGO W TOKARNI

Muzeum jest instytucją, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki, kultury polskiej i światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami.

Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (MWK), Park Etnograficzny w Tokarni (PE), udostępnia ekspozycję ze zbiorów własnych oraz organizuje wystawy czasowe. Zwiedzający PE w Tokarni winni troszczyć się o całość i nienaruszalność zbiorów, które podlegają państwowej ochronie prawnej – ustawa z dn. 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 97. Nr 5, poz. 24) z późniejszymi zmianami, ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 03. Nr 162, poz. 1568) z późniejszymi zmianami, Regulamin Organizacyjny Muzeum Wsi Kieleckiej z dnia 01.02.2006r.

 1. Zwiedzanie Parku Etnograficznego w Tokarni odbywa się po opłaceniu w kasie biletu wstępu (normalny, ulgowy). Bilety wstępu należy zachować do kontroli i okazywać je na terenie PE na żądanie upoważnionych do tego pracowników MWK.
 2. Wstęp ulgowy do PE przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
  - uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich
  - emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami
  - nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych i resocjalizacyjnych
  - osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub oznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”
  - posiadaczom karty: ISIC (Międzynarodowa Legitymacja Studencka, Euro 26.
 3. Wstęp bezpłatny do PE przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
  - osobom odznaczonym „Orderem Orła Białego” lub „Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej”, odznaką honorową: „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym: „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
  - pracownikom muzeów, wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
  - członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
  - dzieciom do lat siedmiu.
 4. Wstęp na teren Parku Etnograficznego w godzinach zwiedzania ekspozycji, wejście ostatnich zwiedzających na godzinę przed zamknięciem ekspozycji.
 5. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń opiekunów ekspozycji.
 6. Z powodu prac remontowo-budowlanych, wynajmu obiektów, itp. część obiektów może być wyłączona ze zwiedzania. Aktualna informacja umieszczona w kasie biletowej.
 7. Na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni obowiązuje:
  - całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia
  - zakaz zrywania roślin i owoców z ekspozycji i upraw pokazowych
  - zakaz naruszania stanu obiektów i ogrodzeń
  - zakaz wprowadzania zwierząt do obiektów i ogrodzeń
  - zachowanie ciszy i spokoju
  - korzystanie wyłącznie z wyznaczonych tras zwiedzania
 8. Podczas zwiedzania należy zwracać uwagę na wysokie progi i niskie odrzwia, strome schody i inne specyficzne elementy  w obiektach zabytkowych mogące spowodować urazy wśród zwiedzających
 9. Zwierzęta wprowadzane na teren Parku Etnograficznego w Tokarni powinny być prowadzone na smyczy, a w przypadku psów dodatkowo w kagańcu
 10. Ruch rowerowy odbywa się po istniejących drogach i wyznaczonych ścieżkach rowerowych. Podczas imprez folklorystycznych obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach.
 11. Zwiedzającym zabrania się: dotykania i przemieszczania eksponatów, niszczenia obiektów, niszczenia zieleni, zaśmiecania terenu/
 12. Zdjęcia i filmy (sesje) można wykonywać po uiszczeniu stosownej opłaty w kasie PE. Rejestracja odbywa się w obecności upoważnionego pracownika Muzeum, który może przerwać sesję, w uzasadnionych przypadkach, lecz bez zwrotu uprzednio wniesionej opłaty. Wykonane zdjęcia mogą być przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Dalsze ich kopiowanie i rozpowszechnianie jest niedozwolone bez zgody Muzeum.
 13. Wszelkie kwestie nie wymienione w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej.

 

Obiekty Muzeum Wsi Kieleckiej tj. Park Etnograficzny w Tokarni, Dworek Laszczyków w Kielcach, Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie oraz Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie nie są udostępniane zwiedzającym w następujące dni świąteczne:
- Nowy Rok (1 stycznia)
- Święto Trzech Króli (6 stycznia)
- Wielka Sobota
- Niedziela Wielkanocna
- Boże Ciało
- Święto Zmarłych (1 listopada)
- Wigilia (24 grudnia)
- Boże Narodzenie (25-26 grudnia)

 

Dyrekcja Muzeum Wsi Kieleckiej
25-025 Kielce
ul. Jana Pawła II 6
tel. 41 3449297, fax 41 3445008

Administracja Parku Etnograficznego w Tokarni
26-060 Chęciny
Tokarnia 303
tel./fax 41 3154171

Oferta noclegowa
Wirtualny spacer
Oferta edukacyjna
Imprezy zlecone
Questy
Media o nas
Martyrologia Wsi Polskich
Programy MINISTERSTWO
Programu UNIJNE
Piotr Gan - Kolberg Kielecczyzny
Portal Pierściński
Aplikacja mobilna
Tadeusz Żak
Trip Advisor Muzeum Wsi Kieleckiej
Swiss Contribution
Tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora

Nasi partnerzy:

 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Radio Kielce
 • Wrota Świętokrzyskie
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
 • Radio Fa Ma
 • Radio Em
 • Echo Dnia
 • Gazeta Wyborcza Oddział Kielce
 • Ludowe inspiracje
 • Kielce.pl
 • Świętokrzyskie. Jakie cudne...
 • ROT Świętokrzyskie
 • CK Dzieciaki
 • Radio FRI
 • Wodociągi Kieleckie
 • skanseny.net
 • Gramy Razem dla Świętokrzyskiego
 • Ciekawe Kielce
 • MK Bowling
 • Archiwum Państwowe w Kielcach
 • Szlak przygody
 • Kwiatowa pasja
 • Zerower
 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Jaskinia raj
 • CKIS
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
 • Miasto i Gmina Chęciny
 • ECEG
 • Stowarzyszenie Muzeów na wolnym powietrzu
 • CK Kulturalne
 • Kielce Expo City
 • TVP Kielce
 • Qchnia Polska