Get Adobe Flash player

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

(unieważnienie) Postępowanie przetargowe znak: MWK/DIT-216-6/17

2017-06-19

05.07.2017

1. Zawiadomienie o unieważnieniu (format pdf)

 


19.06.2017

1. Ogłoszenie (format pdf)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format .docx)

3. Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówieni (format .docx)

4. Załącznik nr 2. Druk oferty (format .docx)

5. Załącznik nr 2.1. Działy ofert (format docx)

6. Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowani (format .docx)

7. Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeni (format .docx)

8. Załącznik nr 5. Wykaz robót - wzór (format .docx)

9. Załącznik nr 6. Wykaz osób - wzór (format .docx)

10. Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów Wykonawcy przez inne podmiot (format .docx)

11. Załącznik nr 8 - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej lub lista podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowe (format .docx)

12. Załącznik nr 9 - umowa ws. zamówienia publiczneg (format .pdf)

13.. Tom I - plansze zbiorcze (format .zip)

14. Tom I - Architektura PZT, Budynek Główny i DPN (format .zip)

15. Tom IA - Projekt okładzin na dojściach zewnętrznych (format .zip)

16. Tom I-IIIB - Projekt dodatkowego odwodnienia (format .zip)

17. Tom II - Konstrukcja (format .zip)

18. Tom III - Instalacje sanitarne (format .zip)

19. Tom III - Instalacje sanitarne - rewizje (format .zip) 

20. Tom IV - Instalacje elektryczne i teletechniczne (format .zip)

21. Tom V - Drogi (format .zip)

22. Tom VI - warunki ppoż (format .zip)

23. Tom VII - specyfikacje (format .zip)

24. Sprawozdanie ze sprawdzenia instalacji dolnego źródła dla pomp ciepła (format .pdf)

25. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (format .pdf)