Get Adobe Flash player

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Budowa oczyszczalni ścieków OS-1 I OS-2

2017-09-27

25.10.2017

Informacja o wynikach postępowania oraz wyborze najkorzystniejszej oferty

16.10.2017 

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu zobowiązani są do złożenia, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia ww. Informacji na stronie internetowej Zamawiającego, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - forma: oryginał. 

12.10.2017

Informacja - przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


09.10.2017

Pytanie wykonawcy


27.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał, 1.1. Dokumentacja geotechniczna

Zał. 1.2 Operat wodnoprawny

Zał. 1.3 Projekt budowlany

Zał. 1.4 Specyfikacja techniczna

Zał. 1.5 Pozwolenie na budowę

Załącznik nr 2 - Druk oferty (wzór)

Zał. 2.1 Działy oferty - WYCENA (wzór) 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik  nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór)

Załącznik nr 5 - Wykaz robót (wzór)

Załącznik nr 6 - Wykaz z osób (wzór)

Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów Wykonawcy przez inne podmioty (opcjonalnie) - wzór

Załącznik nr 8 - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej lub lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (wzór)

Załącznik nr 9 - Umowa ws. zamówienia publicznego (wzór)

Pytanie Wykonawcy z dnia 06.10.2017 r.