Get Adobe Flash player

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzenie ekspozycji wew. i zew. w ramach realizacji projektu nr POIS 08.01.00-00-0120/17 pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

2018-06-16

Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzenie ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej w ramach realizacji projektu nr POIS 08.01.00-00-0120/17 pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Znak postępowania MWK/DIZ-216-1/18

25.09.2018 r.

Informacja o wynikach postępowania oraz wyborze oferty najkorzystniejszej

25.07.2018 r. 

Informacja z otwarcia ofert

16.06.2018 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

                       1.1 Tło historyczne

                       1.2 Scenariusz wstępny

                       1.3 Wykaz eksponatów

                       1.4 Zbiór materiałów merytorycznych do ekspozycji

                       1.5 Zdjęcia obiektów ekspozycji

                       1.6 Pozwolenie na budowę

                       1.7 Zestawienie rysunków

                       1.8 Projekt budowlano - wykonawczy

                       1.9 Dokumentacja techniczna dodatkowa

Załącznik nr 2 Formularz OFERTA - wzór

Załącznik nr 3 Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 4 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów - wzór

Załącznik nr 5 Wykaz robót - wzór

Załącznik nr 6 Wykaz osób - wzór

Załącznik nr 7 Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej lub lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - wzór

Załącznik nr 8 Umowa ws. zamówienia publicznego - wzór

                        8.1 Warunki gwarancji