Get Adobe Flash player

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania antywirusowego do siedziby Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 w Kielcach

2018-11-26

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania antywirusowego do siedziby Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 w Kielcach

Znak postępowania: MWK/DIZ-216-8/18

 

06.12.2018 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

26.11.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 4 Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO