Get Adobe Flash player

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzenie ekspozycji wew. i zew. - projekt pn. Rozbudowa i modernizacja MMWP w Michniowie

2018-12-17

Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. "Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzenie ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej" realizowanego w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Znak postępowania: MWK/DIZ-216-12/18

11.01.2019 r. 

Informacja o wynikach postępowania oraz wyborze oferty najkorzystniejszej

28.12.2018 r. 

Informacja z otwarcia ofert

17.12.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1  Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w postępowaniu na zadanie pn. „Prace budowlane,
                         instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzenie ekspozycji wewnętrznej
                         i zewnętrznej w ramach realizacji projektu nr POIS 08.01.00-00-0120/17 pn. Rozbudowa i modernizacja
                         Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”– 
dot. postępowania znak: MWK/DIZ-216-1/18.

                          1.6 Pozwolenie na budowę.

                          1.7 Zestawienie rysunków.

                          1.8 Projekt budowlano – wykonawczy.

                          1.9 Dokumentacja techniczna dodatkowa.

Załącznik nr 2  Wzór umowy w postępowaniu na zadanie pn. „Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe
                         wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzenie ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej w ramach
                         realizacji projektu nr POIS 08.01.00-00-0120/17 pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii
                         Wsi Polskich w Michniowie”
- dot. postępowania znak: MWK/DIZ-216-1/18.

Załącznik nr 3  Formularz „OFERTA” - wzór.

Załącznik nr 4  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór.

Załącznik nr 5  Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wzór.

Załącznik nr 6  Wykaz usług - wzór.

Załącznik nr 7  Wykaz osób - wzór.

Załącznik nr 8  Zobowiązanie do udostępnienia zasobów Wykonawcy przez inne podmioty (opcjonalnie) - wzór.

Załącznik nr 9 Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej lub lista podmiotów należących do tej samej
                       grupy kapitałowej - wzór.

Załącznik nr 10 Umowa ws. zamówienia publicznego - wzór.

                     10.1 Karta nadzoru autorskiego