Get Adobe Flash player

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych celem kompleksowego dostosowania Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej, w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0009/16 pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu ...

2019-08-08

Wykonanie robót budowlanych celem kompleksowego dostosowania Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej, w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0009/16 pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 

Znak postępowania MWKDIZ-271-8.2019

23.08.2019 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

08.08.2019 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

       Załącznik nr 1 Formularz oferty

       Załącznik nr 2 Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

       Załącznik nr 3 Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

       Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

       Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy

       Załącznik nr 6 Wykaz robót budowlanych

       Załącznik nr 7 Wykaz osób

       Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa

       Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

       Załącznik nr 10 Przedmiary robót

       Załącznik nr 11 Zgłoszenie robót budowlanych

       Załącznik nr 12 Decyzja

       Załącznik nr 13 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO