Get Adobe Flash player

Postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych celem kompleksowego dostosowania Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej, w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0009/16 pn. "Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu...

2019-09-04

Wykonanie robót budowlanych celem kompleksowego dostosowania Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej, w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0009/16 pn. "Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów" realizowanego w ramach Osi priorytetowej 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Działanie 4.4 "Zachowaniie dziedzictwa kulturowego i naturalnego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Znak postępowania MWKDIZ.271.9.2019

 

20.09.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

04.09.2019 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - o niepodleganiu wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót

Załącznik nr 11 do SIWZ - Zgłoszenie robót budowlanych

Załącznik nr 12 do SIWZ - Decyzja

Załącznik nr 13 do SIWZ - Klazula informacyjna z art. 13 RODO