Get Adobe Flash player

Rozeznania rynku w celu szacowania wartości zamówienia

Oszacowanie kosztów zamówienia

2018-05-15


SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Muzeum Wsi Kieleckiej zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na usługę wykonania ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej w obiekcie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Przedmiotowa usługa planowana jest do wykonania w ramach projektu
nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
1. Powierzchnia ekspozycyjna i merytoryczny podział przestrzeni ekspozycyjnej
1.1.  Ekspozycja wewnętrzna – część zamknięta budynku Mauzoleum o łącznej powierzchni 1034,57 m2 (w tym:  812,76 m2 – sale ekspozycyjne II/B/01, II/C/01, II/D/01, II/E/01, korytarz I/B/04 i hall I/B/01, II/A/01, 221,81 m2 - Dom Ciszy I/A/01), na którą składają się:
a) SEGMENT A (POZIOM I) – SALA I/A/01 – „Dom Ciszy";
b) SEGMENT A (POZIOM II) – HALL WEJŚCIOWY II/A/01 – „Wstęp ogólny do ekspozycji pokazujący szerokie tło historyczne wydarzeń II wojny światowej";
c) SEGMENT B (POZIOM II) – SALA EKSPOZYCYJNA II/B/01 – „Michniów. Wieś  Kielecka";
d) SEGMENT C (POZIOM II) – SALA EKSPOZYCYJNA II/C/01 – „Eksterminacja"; 
e) SEGMENT D (POZIOM II) –  SALA EKSPOZYCYJNA II/D/01 – „Wyzysk ekonomiczny wsi”;
f) SEGMENT E (POZIOM II) – SALA EKSPOZYCYJNA II/E/01 – „Kresy II RP"; 
g) SEGMENTY B,C,D,E (POZIOM I) – HALL I/B/01, KORYTARZ I/B/04 – „Pomoc ludności żydowskiej”.
1.2. Ekspozycja zewnętrzna – część otwarta budynku Mauzoleum o łącznej powierzchni
735,47 m2:
a) SEGMENT F (POZIOM II) EKSPOZYCJA OTWARTA II/F/01 – „Ruch oporu. Polskie Państwo Podziemne";
b) SEGMENT G (POZIOM II) EKSPOZYCJA OTWARTA II/G/01 –  „Ruch oporu. Polskie Państwo Podziemne";
c)   SEGMENT H (POZIOM II) EKSPOZYCJA OTWARTA II/H/01 –   „Ruch oporu. Polskie Państwo Podziemne";
d) SEGMENT I (POZIOM II) EKSPOZYCJA OTWARTA II/I/01 –  „Sprawcy zbrodni";
e) SEGMENT J (POZIOM II) EKSPOZYCJA OTWARTA II/J/01 –   „Sprawcy zbrodni";
f) SEGMENT K (POZIOM II) EKSPOZYCJA OTWARTA II/K/01 –  „Sprawcy zbrodni". 
2. Zakres prac do wykonania obejmuje:
2.1.  Opracowanie treści historycznej wystawy.
2.2.  Aktualizacja projektu wykonawczego ekspozycji.
2.3.  Aktualizacja projektów instalacji wewnętrznych.
2.4.  Opracowanie kontentu merytorycznego wystawy.
2.5.  Teksty (opracowanie, tłumaczenia, korekta).
2.6.  Opracowanie aplikacji dla stanowisk multimedialnych.
2.7.  Zamieszczenie treści na ekspozytorach.

3. UWAGI
3.1. Przedmiotowa wycena winna być podana z wyszczególnieniem kwoty netto.
3.2. Przedmiotowa wycena nie powinna zawierać kosztów wykonania: instalacji wewnętrznych w tym: teletechnicznych, dostawy i instalacji sprzętu multimedialnego (za wyjątkiem multiprzewodników), ekspozytorów i zabudowy stałej – z uwagi na fakt, iż koszty te zostały uwzględnione w planowanych do wykonania robotach budowlanych na tę okoliczność.
3.3.  Przedmiotowa wycena winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w ramach realizacji usługi, w tym: wynagrodzenie personelu wykonawcy, podatki, opłaty, licencje, ubezpieczenia i.t.p. 
3.4.  Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.
4. Prosimy o przesyłanie przedmiotowej wyceny na adres: poczta@mwk.com.pl. Termin na przesyłania przedmiotowej wyceny upływa w dniu 22.05.2018 r. o godzinie 23.59.
5. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Kierownikiem Działu Inwestycji i Zamówień – Mariuszem Justyniarskim, adres e-mail: mjustyniarski@mwk.com.pl, tel. 41 344-92-97 w. 111,
tel. kom. 519-802-251

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. Dokumentacja projektowa;
3. Tło Historyczne;
4. Scenariusz wstępny;
5. Wykaz eksponatów;
6. Zbiór materiałów merytorycznych do ekspozycji;
7. Zdjęcia obiektów do ekspozycji.