Get Adobe Flash player

Rozeznania rynku w celu szacowania wartości zamówienia

Oszacowanie wartości zamówienia

2018-07-09

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Muzeum Wsi Kieleckiej zawraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. „Wykonanie zadań inwestycyjnych na podstawie Programu funkcjonalno – użytkowego (PF-U) w formie zaprojektuj i wybuduj, celem rozwoju zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów w Muzeum Wsi Kieleckiej".

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie, celem rozwoju zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej, następujących zadań inwestycyjnych:

- zadanie nr 1 - Zakup, montaż i instalacja nowoczesnego elektronicznego systemu biletowego,
- zadanie nr 2 - Zniesienie bariery informacyjnej poprzez wykonanie kompleksowego, spójnego systemu oznakowania obiektów.

Program funkcjonalno – użytkowy stanowi załącznik nr 1

Zamówienie planowane jest do wykonania w ramach projektu pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” Oś priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

1. Przedmiotowa wycena winna być wyszczególniona w kwocie netto, odrębnie dla każdego zadania. Celem ułatwienia przedstawienia przedmiotowej wyceny, MWK załącza stosowny formularz stanowiący załącznik nr 2.

2. Wycena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w ramach realizacji zamówienia.  

3. Pytania lub wątpliwości należy zgłaszać na adres poczty e-mail: poczta@mwk.com.pl.

4. Dane kontaktowe: Dział Inwestycji i Zamówień, tel. 41 344-92-97 wew. 111 lub 119.

5. Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani        zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów ww. przedmiotu zamówienia.

6. Przedmiotową wycenę należy przesłać na adres: poczta@mwk.com.pl. Termin na przesłanie wyceny upływa
    w dniu 16 lipca 2018 r., o godzinie 23.59.

 

Załączniki:

1. Program funkcjonalno – użytkowy
2. Formularz wyceny