Get Adobe Flash player

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe MWKDIZ.271.10.2019

2019-10-15

Nadzór merytoryczny nad treścią wystawy stałej w ramach realizacji projektu POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, współfinansowanego w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (III)

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Informacja o osobie

Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy

Zał. nr 4 Klauzula informacyjna RODO

24.10.2019 r. 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej