ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM WSI KIELECKIEJ W KIELCACH

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania
1.1. Obowiązkowe:
a. wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie zgodnie z profilem Muzeum;
b. minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) w instytucjach kultury na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej;
c. znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;
d. znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum;
e. doświadczenie w pracy w sektorze kultury;
f. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
g. korzystanie z pełni praw publicznych;
h. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn.zm).
1.2. Fakultatywne, preferowane:
a. wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zarządzania;
b. ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, muzealnictwa, historii sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
c. minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
d. znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i / lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
e. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie potwierdzona odpowiednim dokumentem.
2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:
a. Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat; wymiar etatu: 1/1
b. miejsce wykonywania pracy: Muzeum Wsi Kieleckiej, 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 6;
c. zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;
d. realizowanie zadań jednostki określonych w Statucie;
e. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia;
f. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki;
g. wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników jednostki;
h. współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
i. sprawowanie kontroli zarządczej.
3. Dokumenty
3.1. Obowiązkowe:
a. wniosek przystąpienia do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej, opatrzony własnoręcznym podpisem;
b. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
c. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej (zgodnie z załączonym wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;
d. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
e. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe. Należy udokumentować długość wymaganego doświadczenia, poprzez dołączenie kopii np.: umów, zakresów obowiązków, świadectw pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań;
f. oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II.2), o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
g. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
h. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
i. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z póżn.zm.), opatrzone własnoręcznym podpisem;
j. koncepcja funkcjonowania Muzeum Wsi Kieleckiej opatrzona własnoręcznym podpisem, (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę), zawierająca następujące elementy:
 misję i wizję;
 cele strategiczne;
 cele długoterminowe i krótkoterminowe ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji;
 program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum;
k. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej dotyczącej ochrony danych osobowych,
l. oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku dla celów konkursu.
3.2. Fakultatywne:
a. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, itp. z zastrzeżeniem, że potwierdzenie znajomości języka może być w formie oświadczenia, opatrzonego własnoręcznym podpisem;
b. kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.
Wszystkie strony oferty (zapisanie i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

II. Informacje dodatkowe
1. Wniosek o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 30 września 2020 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej” w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A, 25-502 Kielce. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
3. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni po upływie terminu wyznaczonego do ich składania. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
4. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania w oparciu o koncepcję funkcjonowania Muzeum, o której mowa w pkt 3.1 lit. j – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
5. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum Wsi Kieleckiej, można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a także pod numerem telefonu (41 341 62 19).
6. Informacje, o których mowa w II. pkt 5, udostępniane są również drogą elektroniczną na prośbę osób zainteresowanych.
7. Regulamin konkursu zostanie opublikowany m.in. na www.swietokrzyskie.pro oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Uchwała nr 2550.20 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach