Muzeum Wsi Kieleckiej jest zobowiązane zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Muzeum Wsi Kieleckiej pod adresem http://mwk.com.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2005 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • brak tekstów alternatywnych dla części grafik oraz zdjęć
 • filmy nie zawierają napisów przeznaczonych dla osób z dysfunkcją słuchu

Wyżej wymienione treści będą stopniowo dostosowywane do wymagań dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • osobny arkusz css zawierający inne formatowanie witryny o wysokokontrastowych barwach,
 • przy dużym powiększeniu z poziomu przeglądarki strona ma zmieścić się poziomo
  w oknie przeglądarki (bez poziomego paska przewijania w przeglądarce) w trybie mobilnym i stacjonarnym,
 • zastosowanie skip linków,
 • dopasowanie wielkości liter oraz styl czcionki,
 • wyróżnienie odnośników,
 • na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono dnia 04 marca 2021r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatnia aktualizacja deklaracji została przeprowadzona 6 lutego 2023 roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Dąbrowski, adres poczty elektronicznej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W celu złożenia wniosku o informację niedostępną na stronie należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności poprzez adres pocztowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub na platformę ePuap pod adresem: /Muzeum_Wsi_Kieleckiej/skrytka za pomocą formularza (pobierz w formacie edytowalnym) (pobierz w formie .pdf)

Każdy obywatel ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Muzeum powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Muzeum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo

 DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA MUZEUM WSI KIELECKIEJ

     Muzea skansenowskie to bardzo specyficzny typ muzeów, niekiedy bardzo trudny do przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oddział Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni, jako muzeum na wolnym powietrzu, prezentujące wygląd dawnej wsi oraz małego miasteczka, nie posiada utwardzonych dróg i ścieżek. Ze względu na zabytkowy charakter budynków - chałup, spichlerzy itp., nie możemy ingerować w ich strukturę, co w znakomitej większości wyklucza specjalne dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób starszych (schodki, wysokie progi, szerokość wejścia do budynku, małe pomieszczenia).        
            Pomimo tych trudności, w roku 2020 Muzeum Wsi Kieleckiej zrealizowało w ramach programu Kultura Dostępna projekt o nazwie "Dostosowanie oferty Muzeum Wsi Kieleckiej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących". W ramach projektu realizowany był szereg zadań, które miały na celu wprowadzenie oferty skierowanej do osób z dysfunkcjami wzroku. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu obsługi turystów - interesantów niewidomych i słabowidzących (obsługa turystyczna i przewodnicka, kasowa, hotelowa itp.).
    Do oferty stałej Muzeum wprowadzona została dedykowana ścieżki zwiedzania Parku Etnograficznego w Tokarni z przewodnikiem muzealnym (ścieżka obejmuje 3 sektory - małomiasteczkowy, wyżynny oraz dworsko-folwarczny), zaś do oferty edukacyjnej wprowadzone zostały warsztaty i lekcji muzealnych, przystosowane do potrzeb osób
z dysfunkcjami wzroku. Warsztaty przygotowane zostały we współpracy z naszymi Partnerami projektowymi - kieleckimi oddziałami Polskiego Związku Niewidomych oraz Fundacji Szansa dla Niewidomych, dzięki czemu mogliśmy uwzględnić w naszych działaniach potrzeby i opinie samych zainteresowanych. Aktualnie w ofercie dedykowanej znajdują się trzy rodzaje zajęć edukacyjnych:          
- Od ziarenka do bochenka - zajęcia to opowieść o chlebie od momentu wysiewu ziarna poprzez poszczególne etapy jego przygotowania, aż do wypieku chleba. Uczestnicy poznają tradycyjne narzędzia i czynności z tym związane, a następnie wypiekają podpłomyki w piecu chlebowym.
-Częste mycie skraca życie, czyli higiena i kosmetyka na dawnej wsi - zajęcia mają ma na celu zobrazować obyczajowość dworską i chłopską w zakresie higieny osobistej, higieny przestrzeni życiowej oraz kosmetyki. Jak często się myto i dlaczego? Jak wyglądał obyczaj związany z praniem? Jakich kosmetyków używano 100 lat temu i jak je pozyskiwano?  Porównanie obu grup społecznych pomoże zrozumieć pewne ich różnice oraz podobieństwa. W części warsztatowej uczestnicy nauczą się wykonywać maść nagietkową lub rumiankową.
- Domeczki z deseczki, czyli jak budowano domy na dawnej wsi - w czasie spaceru po Parku Etnograficznym prowadzący pokazuje i omawia dawne drewniane konstrukcje domów (zrębowy, sumikowo-łątkowy). Wiedza ta poszerzona jest o specyficzne pojęcia i cechy
z zakresu budownictwa. W drugiej części praktycznej, uczestnicy podzieleni na 2-4 grupy budują własne modele domów z uprzednio przygotowanych zestawów drewnianych elementów w różnych rodzajach konstrukcji: sumikowo-łątkowym, zrębowym, zrębowym zakończonym ostatkami lub zrębowym bez ostatków, utrwalając w ten sposób zdobytą wiedzę. W trakcie pracy (składania klocków) wskazują elementy konstrukcyjne ścian.
    Wprowadzone zostały również dwa rodzaje tylfoprzewodników - pełny oraz skrócony. Przewodnik pełny stworzony został z myślą o turystach indywidualnych - znajdują się w nim tyflografiki przedstawiające wybrane obiekty - budynki wzbogacone o przedstawienie układu pomieszczeń, wraz z krótkimi informacjami zapisanymi alfabetem Braille'a. Wersja skrócona przewodnika została przygotowana z myślą o grupach korzystających z usługi przewodnickiej i jest niejako uzupełnieniem snutej przez niego opowieści. Przewodniki będzie można bezpłatnie wypożyczyć w kasie Parku Etnograficznego w Tokarni.
    Na obecną chwilę Muzeum nie posiada w swojej ofercie specjalnie przystosowanych map, audioprzewodników oraz wypukłych map-planów obiektu, niemniej jest to przedmiot naszego zainteresowania i w następnych latach planujemy poszerzyć ofertę również o te pozycje.
W końcowej fazie przygotowania są również tabliczki zawierające opisy poszczególnych obiektów, zapisane między innymi alfabetem Braille'a. Tabliczki te umieszczone zostaną na obiektach na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni w najbliższym czasie. Toalety w Parku Etnograficznym w Tokarni przystosowane są do użytku przez osoby niepełnosprawne.
    Muzeum Wsi Kieleckiej to nie tylko Park Etnograficzny w Tokarni. Aktualnie na ukończeniu jest budowa naszego oddziału - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Oddział ten, jako nowo wybudowany, zaopatrzony jest w nowe rozwiązania dla osób niepełnosprawnych. Zadbano o brak barier architektonicznych - szerokie przejścia, winda, rampy/podjazdy, poręcze, dostosowana toaleta. W Mauzoleum przygotowane zostały audioprzewodniki, a aplikacje posiadają napisy przystosowane dla osób słabowidzących, zaś aplikacje filmowe wyposażone są w napisy dla osób niesłyszących.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Oddział Park Etnograficzny w Tokarni – Tokarnia, ul. Krakowska 109, 25-060 Chęciny

WEJŚCIE

Do Muzeum (Park Etnograficzny) prowadzi jedno wejście (główne). Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się budynek kasy. Od budynku kasy prowadzi prosta droga przez placyk do wejścia na teren Muzeum (kostka granitowa łupana, dalej droga gruntowa częściowo utwardzona).Za bramką wejściową, gdzie sprawdzane są bilety, po lewej stronie znajdują się toalety oraz zadaszone altanki ze stołami i ławkami.

PARKING

Ogólnodostępny, bezpłatny parking znajduje się przy wejściu do Muzeum.

ZNIŻKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Bilety ulgowe przysługują osobom z niepełnosprawnościami i osobom je wspierającym/ asystentom, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi jest legitymacja potwierdzająca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

TOALETY

Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się w budynku usytuowanym w pobliżu budynku kasowego, a także na sektorze dworsko-folwarcznym.

EKSPOZYCJA MUZEALNA

Zwiedzanie Muzeum trwa ok. 2 godzin, do przejścia jest ok. 5 - 9 km.

 Osoby z dysfunkcjami wzroku

·        Muzeum zapewnia możliwość poruszania się po przestrzeniach ekspozycyjnych w towarzystwie psa asystującego.

·        W kasach biletowych istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia na czas zwiedzania tyfloprzewodników w dwóch formach - pełnej (opisy w alfabecie braille'a oraz tyflografiki) oraz skróconej (same tyflografiki).

·        Z myślą o osobach z dysfunkcjami wzroku przygotowana została dedykowana trasa zwiedzania z przewodnikiem muzealnym.

·        Muzeum posiada trzy rodzaje dedykowanych zajęć edukacyjnych dla osób niewidzących i słabowidzących:

- Od ziarenka do bochenka - zajęcia to opowieść o chlebie od momentu wysiewu ziarna poprzez poszczególne etapy jego przygotowania, aż do wypieku chleba. Uczestnicy poznają tradycyjne narzędzia i czynności z tym związane, a następnie wypiekają podpłomyki w piecu chlebowym.
-Częste mycie skraca życie, czyli higiena i kosmetyka na dawnej wsi - zajęcia mają ma na celu zobrazować obyczajowość dworską i chłopską w zakresie higieny osobistej, higieny przestrzeni życiowej oraz kosmetyki. Jak często się myto i dlaczego? Jak wyglądał obyczaj związany z praniem? Jakich kosmetyków używano 100 lat temu i jak je pozyskiwano?  Porównanie obu grup społecznych pomoże zrozumieć pewne ich różnice oraz podobieństwa. W części warsztatowej uczestnicy nauczą się wykonywać maść nagietkową lub rumiankową.
- Domeczki z deseczki, czyli jak budowano domy na dawnej wsi - w czasie spaceru po Parku Etnograficznym prowadzący pokazuje i omawia dawne drewniane konstrukcje domów (zrębowy, sumikowo-łątkowy). Wiedza ta poszerzona jest o specyficzne pojęcia i cechy z zakresu budownictwa. W drugiej części praktycznej, uczestnicy podzieleni na 2-4 grupy budują własne modele domów z uprzednio przygotowanych zestawów drewnianych elementów w różnych rodzajach konstrukcji: sumikowo-łątkowym, zrębowym, zrębowym zakończonym ostatkami lub zrębowym bez ostatków, utrwalając w ten sposób zdobytą wiedzę. W trakcie pracy (składania klocków) wskazują elementy konstrukcyjne ścian.

 Osoby z dysfunkcjami narządów ruchu

Istnieje możliwość skorzystania z pochylni umożliwiających wejście do wybranych obiektów. W celu sprawnego zainstalowania pochylni, wystarczy w kasie poinformować o tym fakcie obsługę muzeum. Skorzystanie z pochylni jest możliwe w obiekcie Dwór z Suchedniowa.

Osoby z dysfunkcjami ruchu lub o ograniczonej sprawności ruchowej podczas wizyty w Muzeum mogą napotkać następujące trudności:

·        piaszczysty trakt – droga główna na wsi – możliwe nierówności nawierzchni – utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim

·        kamienno – trawiaste podłoże w zagrodach – utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim

·        wejścia do chałup są kamienne, o nierównych krawędziach, nierównej powierzchni, różnej wysokości – utrudnia wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

·        wąskie drzwi do chałupy – uniemożliwia wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

·        mała/ wąska sień w chałupie– uniemożliwia obrót osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

Zapewniony wstęp do obiektu osobom korzystającym z psa asystującego.

Bliższe informacje na temat  organizacji pobytu osób niepełnosprawnych w Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni można uzyskać:

 tel. 41 315 4171 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

E:mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oddział Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie
Michniów 38, 26 – 130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie.

WEJŚCIE

Do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie prowadzą dwa wejścia: główne, od strony drogi wojewódzkiej Nr 751, drugie boczne tzw. „tunel” od strony północnej nieopodal rzeźby „Pieta Michniowska”. Odwiedzającym  doradzamy skorzystanie z wejścia od drogi wojewódzkiej Nr 751. Przy nim znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i autokarów oraz winda dla osób z niepełnosprawnościami.

Idąc tą drogą:

 • po prawej stronie mijamy kapliczkę pod wezwaniem Św. Małgorzaty
 • na wprost znajduje się mogiła pomordowanych mieszkańców Michniowa
  w pacyfikacji z 12 i 13 lipca 1943 roku,
 • po lewej budynek Domu Pamięci Narodowej (administracja, pracownia historyczna, digitalizacyjna, biblioteka i czytelnia) z możliwością wejścia dla osób
  z niepełnosprawnościami oraz rzeźba „Pieta Michniowska” autorstwa Wacława Staweckiego

PARKING

Ogólnodostępny, bezpłatny parking z miejscami parkingowymi dla osób
z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu do Mauzoleum od strony drogi wojewódzkiej Nr 751. Z parkingu osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z windy osobowej by dostać się na poziom, z którego do Mauzoleum prowadzi droga przez tzw. ”tunel” dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

ZNIŻKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wstęp do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie jest bezpłatny.

TOALETY

Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się w budynku Mauzoleum na poziomie I oraz na poziomie II. Przemieszczanie odwiedzających z niepełnosprawnościami z poziomu I na poziom II i poziom III (lub odwrotnie) za pomocą dźwigu osobowego.

EKSPOZYCJA MUZEALNA

Zwiedzanie Mauzoleum trwa ok. 90 min, do przejścia jest ok. 1 km, ekspozycja znajduje się w budynku zamkniętym oraz w części zewnętrznej, dookoła budynku.

Osoby z dysfunkcjami słuchu

 • na ekspozycji znajdują się ekrany multimedialne z nagrań umieszczone
  w ekspozytorach posiadają ścieżki tekstowe w języku polskim i języku angielskim.

UWAGA!  Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo zwiedzających w okresie epidemii część ekspozytorów multimedialnych jest czasowo wyłączona z udostępniania.

 Osoby z dysfunkcjami wzroku

 • istnieje możliwość wypożyczenia w kasie audioprzewodnika, którego uruchomić może pomóc pracownik Mauzoleum;
 • Mauzoleum zapewnia możliwość poruszania się po przestrzeniach ekspozycyjnych w towarzystwie psa asystującego.
 • Transkrypcje przygotowane są w różnej wielkości czcionki – do wyboru.

Ekspozycja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie przedstawia wszystkie formy represji jakie miały miejsce na polskiej wsi w czasie II wojny światowej, zarówno pod okupacją niemiecką jak i sowiecką oraz ze strony nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich. Narracja architektoniczna współgra z historyczną. Pierwszy budynek symbolizuje stabilną i silną wieś u progu II wojny światowej. W dalszym ciągu budynek ulega degradacji aż do całkowitej defragmentacji w końcowej części zewnętrznej. W ten symboliczny sposób przedstawiamy niszczenie polskich społeczności wiejskich w latach 1939-1945. Cześć wewnętrzna budynku zawiera informacje merytoryczne, prezentacje multimedialne oraz gabloty z eksponatami. W tej części odwiedzający może dowiedzieć się o deportacjach, przesiedleniach, wyzysku gospodarczym, wywózkach Polaków na roboty przymusowe, systemie niemieckich więzień, obozów pracy, karnych, koncentracyjnych i Zagłady. Ekspozycja ilustruje również zbrodnie masowych egzekucji oraz akcji pacyfikacyjnych. Sercem Mauzoleum jest sala poświęcona pacyfikacji wsi Michniów i ich 204 mieszkańców – zamordowanych 12 i 13 lipca 1943 r. Natomiast otwarta całorocznie przez 24 h część zewnętrzna ma funkcję bardziej wrażeniową i opowiada o stratach biologicznych i materialnych jakie poniósł naród polski w czasach II wojny światowej. Wskazuje również na zbrodniarzy wojennych oraz opowiada los ich ofiar. Wokół budynku znajdują się krzyże upamiętniające spacyfikowane wsie oraz mur pamięci, gdzie znajdują się tabliczki z nazwami represjonowanych miejscowości.

Ze względu na specyficzny i autorski projekt architektoniczny Mauzoleum podczas zwiedzania osoby z dysfunkcjami wzroku napotkać mogą utrudnienia:

 • Wokół Mauzoleum występują pasy zieleni o krawędziach różnych wysokości
 • kamienno – trawiaste podłoże wokół budynku;
 • zejścia pomiędzy poszczególnymi alejami prowadzącymi do krzyży i „muru pamięci” posiadają krawędzie o różnej wysokości;
 • projekt architektoniczny przewiduje poruszanie się po obiekcie oraz wokół niego po wyznaczonych ścieżkach, po ich prawej i lewej stronie znajdują się dość wysokie stopnie.
 • nisko osadzone ramiona krzyży;

 Osoby z dysfunkcjami narządów ruchu

Istnieje możliwość skorzystania z pochylni umożliwiających przejście wewnątrz obiektu, zarówno w części wewnętrznej jak i zewnętrznej. Pochylnie stanowią stałą drogę komunikacji, również dla osób bez dysfunkcji, nie ma potrzeby informowania obsługi Mauzoleum o potrzebie jej wykorzystania. Wewnątrz obiektu znajduje się winda, która umożliwia osobom z dysfunkcją ruchu na przemieszczenia na każdy poziom budynku. Winda zamontowana jest również przy parkingu. Umożliwia ona osobom z dysfunkcjami ruchu wjazd na poziom prowadzący do budynku Mauzoleum.

Zajęcia edukacyjne oferowane przez Mauzoleum odbywają się (w zależności od formy i tematu zajęć) w sali konferencyjnej na poziomie I, brak przeszkód w poruszaniu się dla osób z dysfunkcjami ruchu.

Osoby z dysfunkcjami ruchu lub o ograniczonej sprawności ruchowej podczas wizyty w Mauzoleum mogą napotkać następujące trudności:

 • w niektórych miejscach przestrzenie wokół „kubików” oraz pomiędzy „kubikami” i ścianami są zbyt wąskie – utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim
 • kamieniste ścieżki prowadzące do krzyży i „muru pamięci” - możliwe nierówności nawierzchni – utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim
 • kamienno – trawiaste podłoże wokół budynku – utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim
 • przemieszczanie pomiędzy poszczególnymi przestrzeniami ekspozycji odbywa się za pomocą ramp.

Zapewniony wstęp do obiektu osobom korzystającym z psa asystującego.

Bliższe informacje na temat  organizacji pobytu osób niepełnosprawnych w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – oddziale Muzeum Wsi Kieleckiej  można uzyskać:

 • w Mauzoleum, tel. 41 25 45 162, wew. 11; tel. kom. 664 517 718, e-mail: mauzoleum @mwk.com.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Dworek Laszczyków w Kielcach
 ul. Jana Pawła II nr 6, 25-025 Kielce

WEJŚCIE

Do obiektu Dworek Laszczyków  wchodzimy bramą główną od strony ul. Jana Pawła II. Wejście do obiektu jest z poziomu nawierzchni ( brak schodów, podjazdów). Łatwy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

PARKING

Posesja wokół Dworku  wyłożona kostka brukową z piaskowca. Ruch  pojazdów ze względu na charakter powierzchni  wokół obiektu jest ograniczony do minimum. Przed bramą znajduje się parking płatny w zarządzie miejskim z dostępnymi miejscami dla niepełnosprawnych

TOALETY

Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się w budynku Dworku Laszczyków .

ZNIŻKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wstęp do Dworku Laszczyków dla osób niepełnosprawnych w cenie biletu ulgowego
w kwocie 2,00 zł.

EKSPOZYCJA MUZEALNA

Zwiedzanie obiektu trwa ok. 20 min, do zwiedzenia jest 5 sal o powierzchni około 120 m 2, ekspozycja znajduje się w budynku zamkniętym na jednym poziomie.

Osoby z dysfunkcjami słuchu

 • na ekspozycji znajdują się ekrany multimedialne z nagrań umieszczone
  w ekspozyturach , posiadają ścieżki tekstowe w języku polskim i

UWAGA!  Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo zwiedzających w okresie epidemii część ekspozytorów multimedialnych jest czasowo wyłączona z udostępniania.

 Osoby z dysfunkcjami wzroku

 • brak udogodnień, trwają prace nad dostosowaniem oferty do potrzeb osób
  z dysfunkcjami wzroku

Zapewniony wstęp do obiektu osobom korzystającym z psa asystującego.

Bliższe informacje na temat  organizacji pobytu osób niepełnosprawnych w Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków w Kielcach można uzyskać:

·        tel. 41 344 92 97 wew. 120   lub 41 344 50 06 od poniedziałku do piątku
 w godzinach 7.00 – 15.00

·       E:mail: poczta @mwk.com.pl

Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja 13, 26-010 Bodzentyn

(obiekt in situ)

 obiekt nieczynny do odwołania

Data publikacji: 4 marca 2021

Załączniki:

1. Wniosek o zapewnienie dostępności