„Śladami ks. Władysława Siarkowskiego. Wybrane elementy kultury duchowej na Kielecczyźnie” – to niezwykły projekt, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2022 r. , przedstawiono jego główne założenia.

Celem projektu było zebranie i skatalogowanie informacji na temat elementów tradycyjnej kultury duchowej Kielecczyzny, które badał ksiądz Władysław Siarkowski – duchowny, etnograf i historyk.

Ksiądz Władysław Siarkowski w swoich pracach opisał szereg różnorodnych praktyk, zwyczajów i obrzędów związanych z kulturą duchową oraz ludową religijnością, które wyraźnie wpływały na życie codzienne mieszkańców
wsi Ponidzia.

Założeniem zadania jest także szerokie udostępnienie efektów badań za pomocą mediówspołecznościowych (FB, Instagram, YouTube) oraz strony internetowej Muzeum. Elementem zadania będzie także stworzenie wystawy planszowej(zawierającej m.in. fragmenty wywiadów, materiał ilustracyjny z badań oraz cytaty z prac Władysława Siarkowskiego, a także informatora.

Pozyskana kwota dofinansowania to: 22 000,00 zł

MKiDN kolor

Zadanie „Śladami ks. Władysława Siarkowskiego. Wybrane elementy kultury duchowej na Kielecczyźnie”
zostało dofinansowane ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Kultura Ludowa i Tradycyjna

 

1
2

3

Konferencja prasowa w Dworku Laszczyków w Kielcach / 26.04.2022 r.