Tematyczne zwiedzanie skansenu

Odwiedzającym Park Etnograficzny w Tokarni grupom i osobom indywidualnym proponujemy tematyczne zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem. Jest to propozycja dla zainteresowanych konkretnymi zagadnieniami prezentowanymi na wystawach stałych i czasowych w skansenie. Proponujemy następujące tematy:

 • „Ginące zawody” – pokazanie pozarolniczych zajęć zarobkowych i hobbystycznych mieszkańców świętokrzyskich małych miasteczek i wsi;
 • Życie codzienne i odświętne” – prezentujemy różne zjawiska życia na wsi: rodzinne święta i uroczystości, a także codzienne zajęcia i związane z tym zwyczaje i obyczaje.
 • „Nasi Święci” - chcąc pokazać ciekawą kolekcję wizerunków świętych Kościoła Rzymskokatolickiego, związanych wiejską religijnością proponujemy ich bliższe poznanie dzięki wystawom w skansenie w Tokarni.
 • „Po nitce do kłębka” – odkrywamy tutaj jak dawniej pozyskiwano lniane i wełniane włókno oraz jak wytwarzano tkaniny w warunkach domowych. Końcowym efektem będzie ubranie: to codzienne i to odświętne czyli strój ludowy.

Miejsce realizacji: Park Etnograficzny w Tokarni,
Czas trwania: ok 120 min/ cały rok
Ilość osób: max 25
Grupa docelowa: szkoła podstawowa klasy III-VIII, liceum, dorośli
Koszt: 100 zł - opłata jak za usługę przewodnicką Obowiązują bilety wstępu: dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny, powyżej 7 lat – 8zł zł od ucznia/ wstęp bezpłatny do obiektów muzeum w przypadku grup zorganizowanych przysługuje 1 opiekunowi na 20 podopiecznych. Obowiązują rezerwacje.

Załącznik - Formularz "Zamówienia lekcje, warsztaty, przewodnik" (format .doc) (format .pdf)

Wszelkich ustaleń wstępnych dotyczących zamówienia (termin, rodzaj zajęć, itp.) prosimy dokonywać telefonicznie z Działem edukacji etnograficznej od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-14.30, a następnie potwierdzić zamówienie przesyłając wypełniony formularz zamówienia (minimum na tydzień przed umówionym terminem).

Bez pisemnego zgłoszenia (formularz zamówienia) grupy nie będą przyjmowane.

Dział Edukacji Etnograficznej

Ze względu na sytuację, ewentualne zamówienia warsztatów i zwiedzania z przewodnikiem na okres od czerwca do końca roku 2020 można zgłaszać wyłącznie przez telefon pod numerem tel. 500-144-720.

Dodatkowe informacje:

 1. Muzeum Wsi Kieleckiej, zwane dalej Muzeum, w ramach zadań z zakresu udostępniania zbiorów oraz popularyzacji kultury ludowej realizuje lekcje muzealne, warsztaty etnograficzne, pokazy rękodzieła ludowego oraz umożliwia zwiedzanie obiektów z przewodnikiem.
 2. Odpłatność za wymienione w pkt. 1 formy udostępniania zbiorów oraz popularyzacji kultury ludowej dostępna jest tutaj.
 3. Zamówienia związane z realizacją zadań w formach określonych w pkt. 1 można przesyłać są faxem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do oddziałów Muzeum: Park Etnograficzny w Tokarni, Dworek Laszczyków w Kielcach, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.
 4. Zamówienie w formie pisemnej powinno zawierać dane niezbędne do jego realizacji, w tym w szczególności: dane kontaktowe zawierające co najmniej imię i nazwisko oraz nazwę firmy/instytucji (jeśli dotyczy), adres, telefon lub adres poczty elektronicznej, ilość i przedział wiekowy uczestników, termin i godzinę rozpoczęcia.
 5. Zamówienia przyjmowane są z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
 6. Muzeum może odmówić realizacji zamówienia w przypadku braku technicznych możliwości jego wykonania lub otrzymania zamówienia w terminie uniemożliwiającym jego realizację. 
 7. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania oddziału właściwego do jego realizacji, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem jego realizacji.
 8. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty zobowiązania wynikającego z  zamówienia najpóźniej w dniu jego realizacji w dowolnym punkcie kasowym funkcjonującym w Muzeumlub nie później niż na 3 dni przed realizacją na konto Muzeum chyba, że uprawniona osoba reprezentująca Muzeum wyraziła zgodę na wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności.
 9. Do wyrażenia zgody na wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności uprawniony jest Dyrektor Muzeum, Główny Księgowy jednostki, jego Zastępca, Kierownik Oddziału lub upoważniona przez niego osoba do zastępowania go w czasie nieobecności.