Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).    
Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników serwisu http://www..mwk.com.pl  oraz innych osób współpracujących z Muzeum Wsi Kieleckiej jest dla Muzeum priorytetowa.  
Muzeum dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:

 1. zbierane przez Muzeum dane są przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) dane są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres:

Anna Rubinkiewicz
Inspektor Ochrony Danych
Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II nr 6
25-025 Kielce
kontakt telefoniczny: 41 344 92 97, wew. 114
                   tel. kom. 602 779 754
adres poczty e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejszym informujemy  Państwa o zasadach przetwarzania przez Muzeum Wsi Kieleckiej Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Wsi Kieleckiej  z siedzibą w Kielcach przy ul. Jana Pawła II 6 .      
Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy  z Państwem, w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu,  numer telefonu, PESEL,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w  dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • realizacji obowiązków Muzeum Wsi Kieleckiej przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 • ochrony praw Muzeum Wsi Kieleckiej  zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • uzasadnionego interesu Muzeum Wsi Kieleckiej w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenie działań marketingowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Muzeum Wsi Kieleckiej,
 • w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Muzeum Wsi Kieleckiej może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Muzeum Wsi Kieleckiej  ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Muzeum Wsi Kieleckiej  przewidzianych prawem, ochrony praw Muzeum Wsi Kieleckiej  zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Muzeum Wsi Kieleckiej w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Muzeum Wsi Kieleckiej może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, warsztaty samochodowe, wypożyczalnie samochodów, podmioty świadczące usługi księgowe lub  informatyczne, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Muzeum Wsi Kieleckiej  zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum Wsi Kieleckiej, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Muzeum Wsi Kieleckiej.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Muzeum Wsi Kieleckiej potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Muzeum Wsi Kieleckiej dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe.
 3. z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Muzeum Wsi Kieleckiej ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 5. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, Muzeum Wsi Kieleckiej wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 6. przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Muzeum Wsi Kieleckiej oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
 7. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na Muzeum Wsi Kieleckiej może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Załącznik:
1. Zasady udostępniania informacji publicznej w Muzeum Wsi Kieleckiej

2. Klauzula informacyjna monitoringu w Muzeum Wsi Kieleckiej


Informacja o Cookies

Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są one przechowywane w przeglądarce internetowej Czytelnika i są pomocne na przykład w zalogowaniu się na pocztę, czy też służą do tworzenia statystyk oglądalności strony. Nie zawierają one żadnych danych osobowych ani w żaden sposób nie zmieniają konfiguracji urządzeń, na których zostaną zainstalowane.

Nowe regulacje prawne obowiązujące od 23 marca 2013 r. zobowiązują nas do poinformowania odwiedzających naszą stronę o tym w wyraźniejszy niż dotąd sposób.
Odwiedzający może spowodować, że jego przeglądarka internetowa nie będzie przechowywała cookies – wystarczy zmienić jej ustawienia:

Dalsze korzystanie ze strony http://www.mwk.com.pl/ bez zmiany ustawień przeglądarki będzie dla nas oznaczało, że odwiedzający zgadza się na wykorzystywanie przez nas cookies.

Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie:
 
Nowe brzmienie art. 173:
Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
 a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
 b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
 2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
 3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub  użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
 1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
 2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.