Muzeum Wsi Kieleckiej jest instytucją, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki, kultury polskiej i światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami.

Park Etnograficzny w Tokarni jest oddziałem Muzeum Wsi Kieleckiej, zwanym w dalszej części Regulaminu Muzeum, który udostępnia ekspozycje stałe i wystawy czasowe.
Zwiedzający Park Etnograficzny winni troszczyć się o całość i nienaruszalność zbiorów, które podlegają ochronie prawnej na podstawie odrębnych przepisów.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Zwiedzanie Parku Etnograficznego w Tokarni odbywa się w godzinach otwarcia Parku, po opłaceniu w kasie biletu wstępu.
 2. Aktualna informacja na temat dni i godzin otwarcia Parku Etnograficznego oraz opłat udostępniona jest w kasie biletowej i na stronie internetowej Muzeum: www.mwk.com.pl.
 3. Wstęp ulgowy do PE przysługuje osobom wymienionym w Załączniku Nr 1 do Regulaminu za okazaniem dokumentów wskazanych w Załączniku Nr 2 do Regulaminu oraz mieszkańcom miejscowości Tokarnia za okazaniem karty mieszkańca .
 4. Wstęp bezpłatny do PE przysługuje osobom wymienionym w Załączniku Nr 1 do Regulaminu za okazaniem dokumentów wskazanych w Załączniku Nr 2 do Regulaminu .
 5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum może obniżyć opłatę za wstęp do Parku Etnograficznego lub z niej zwolnić.
 6. Bilety wstępu należy zachować do kontroli i okazywać je na terenie PE na żądanie upoważnionych do tego pracowników Muzeum i ochrony.
 7. Teren Parku Etnograficznego w Tokarni jest chroniony i monitorowany.
 8. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń pracowników Muzeum.
 9. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci i inne osoby lub zwierzęta pozostające pod ich opieką.
 10. Zabrania się wstępu na teren Parku Etnograficznego w Tokarni osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających.
 11. Zabrania się wnoszenia na teren Parku Etnograficznego broni palnej, pneumatycznej i ostrych przedmiotów.
 12. Z powodu prac remontowo-budowlanych, wynajmu obiektów, itp. część obiektów może zostać wyłączona ze zwiedzania. Aktualna informacja znajduje się w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum (www.mwk.com.pl).
 13. Na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni obowiązuje:
  • zachowanie ciszy i spokoju,
  • korzystanie wyłącznie z wyznaczonych tras zwiedzania,
  • zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych,
  • zakaz zrywania roślin i owoców z ekspozycji i upraw pokazowych,
  • zakaz naruszania stanu obiektów i ogrodzeń,
  • zakaz wprowadzania zwierząt do obiektów i ogrodzeń,
  • zakaz uruchamiania znajdujących się w zagrodach i obiektach urządzeń bez pozwolenia przewodnika lub opiekuna ekspozycji,
  • zakaz dotykania, karmienia, straszenia zwierząt będących własnością Muzeum oraz wchodzenia do pomieszczeń lub za ogrodzenia, gdzie w/w zwierzęta przebywają,
  • zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi, za wyjątkiem uzasadnionych przypadków za zgodą Kierownika Parku Etnograficznego.

§2
Zwiedzanie ekspozycji

 1. Park Etnograficzny w Tokarni można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, z przewodnikiem bądź samodzielnie, poruszając się po wyznaczonych trasach.
 2. W przypadku spóźnienia grupy Muzeum zastrzega sobie możliwość skrócenia trasy zwiedzania, skrócenia zajęć lub ich anulowania.
 3. Podczas zwiedzania należy zwracać uwagę na wysokie progi i niskie odrzwia, strome schody i inne specyficzne elementy w obiektach zabytkowych mogące spowodować urazy ciała. Ze względu na charakter i położenie Skansenu należy zachować szczególną ostrożność na zejściach, podejściach, schodach (szczególnie po deszczu).
 4. Zwierzęta wprowadzane na teren Parku Etnograficznego w Tokarni powinny być prowadzone na smyczy, a w przypadku psów dodatkowo w kagańcu.
 5. Ruch rowerowy odbywa się po istniejących drogach i wyznaczonych ścieżkach rowerowych. Podczas imprez folklorystycznych obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach.
 6. Zwiedzającym zabrania się: dotykania i przemieszczania eksponatów, niszczenia obiektów, niszczenia zieleni, zaśmiecania terenu.
 7. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
 8. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej, wszystkie osoby przebywające na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia obiektu najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum oraz odpowiednich służb.

§3
Filmowanie i fotografowanie

 1. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje, itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe) wymaga poinformowania Muzeum oraz uiszczeniu stosownej opłaty w kasie PE. Rejestracja może odbywa się w obecności upoważnionego pracownika Muzeum, który może przerwać sesję, w uzasadnionych przypadkach, lecz bez zwrotu uprzednio wniesionej opłaty. Wykonane zdjęcia mogą być przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Dalsze ich kopiowanie i rozpowszechnianie jest niedozwolone bez zgody Muzeum.
 2. W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów bez wcześniejszej konsultacji z wyznaczonymi pracownikami Muzeum.
 3. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej bez wcześniejszej konsultacji z wyznaczonymi pracownikami Muzeum.
 4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 5. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.
 6. Wykonywania zdjęć i filmowania za pomocą dronów lub innych urządzeń latających wymaga stosownej zgody Kierownika Parku Etnograficznego w Tokarni oraz okazania stosownych dokumentów potwierdzającym posiadanie uprawnień operatora wydanych przez właściwe organy.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu. W takim przypadku nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat.
 2. Za rzeczy pozostawione na terenie Skansenu Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Zakupienie biletu wstępu do Parku Etnograficznego w Tokarni lub uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum: www.mwk.com.pl oraz w kasie Parku Etnograficznego w Tokarni.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2017 r.
 6. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Parku Etnograficznego w Tokarni można zgłaszać w kasie Parku Etnograficznego w Tokarni i siedzibie Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce.
 7. Wszelkie kwestie niewymienione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Dyrektor Muzeum.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Zwiedzania Parku Etnograficznego
ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Zwiedzania Parku Etnograficznego


Obiekty Muzeum Wsi Kieleckiej tj. Park Etnograficzny w Tokarni, Dworek Laszczyków w Kielcach, Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie oraz Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie nie są udostępniane zwiedzającym w następujące dni świąteczne:

 • Nowy Rok (1 stycznia)
 • Święto Trzech Króli (6 stycznia)
 • Wielka Sobota
 • Niedziela Wielkanocna
 • Boże Ciało
 • Święto Zmarłych (1 listopada)
 • Święto Niepodległości (11 listopada)
 • Wigilia (24 grudnia)
 • Boże Narodzenie (25-26 grudnia)


Dyrekcja Muzeum Wsi Kieleckiej

25-025 Kielce
ul. Jana Pawła II 6
tel. 41 3449297, fax 41 3445008

Administracja Parku Etnograficznego w Tokarni

26-060 Chęciny
Tokarnia, ul. Krakowska 109
tel./fax 41 3154171