Nabór zakończony
Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje
etnologa/etnografa/antropologa kultury (preferowane), historyka sztuki, 
 do pracy w Dziale Badań Etnograficznych Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni
 
Ogólne warunki. 
Wymiar pracy: cały etat. Umowa na czas określony, 1 zmiana 
1. Wymagania niezbędne: 
- wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunkowe - etnografia, etnologia, antropologia kulturowa (preferowane), historia sztuki, 
- znajomość języka obcego, preferowany j. angielski lub j. niemiecki w stopniu komunikatywnym,  
- praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),  
- samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,  
- rzetelność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków,
- podejmowanie wyzwań, 
- pozytywne nastawienie do realizowanych projektów,  
- umiejętność pracy przy wielu zadaniach w jednym czasie, 
- łatwość nawiązywania kontaktów,   
- umiejętność pracy zarówno samodzielnej jaki i pracy w zespole.
2. Wymagania dodatkowe: 
- doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach muzealnych, naukowych,
- umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej,   
- wysoka kultura osobista, 
- mile widziana umiejętność sporządzania wniosków o pozyskanie środków finansowych,
- mile widziana umiejętność obsługi muzealnego programu komputerowego MONA,  
- mile widziane prawo jazdy kat. B. 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności: 
- sporządzanie planów i projektów oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz publikowanie opracowań z zakresu problematyki merytorycznej Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów etnograficznych Muzeum,
- opracowywanie dokumentacji naukowej zbiorów,
- reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,
- organizacja wystaw muzealnych- stałych i czasowych, (w tym sporządzanie scenariuszy, projektów z nimi związanych i ich kalkulacja finansowa), 
- popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,
- merytoryczna pomoc w sporządzaniu wniosków dot. pozyskania środków finansowych,
- udział w szkoleniach dla muzealników i pracowników instytucji kultury. 
4. Wymagane dokumenty: 
- podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej   
- list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
- podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie 
- podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
- podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Wsi Kieleckiej zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”
 
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście, elektronicznie lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce, z dopiskiem na kopercie: „DBE- rekrutacja”, w terminie do dnia 14.09.2018 r. do godz. 15:00
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie.
Decyduje data wpływu dokumentów, a nie data stempla pocztowego.  
 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Muzeum zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia w/w naboru bez podania przyczyny. W przypadku braku odpowiedniego kandydata Muzeum zastrzega sobie przedłużenie terminu naboru.  
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:  
„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.” 
 
Szczegółowe informacje : tel. 41 344- 92-97 wew. 112,    k. 505 048 163  
O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.