Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020