Wykonanie robót budowlanych (izba nr IV oraz elewacja obiektu) celem kompleksowego dostosowania Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej, w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0009/16 pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

07.05.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

21.04.2020

Informacja z otwarcia ofert

17.04.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminu (godziny) składania i otwarcia ofert

03.04.2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz robót

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 8 do SIWZ - STWIOR

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiar

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Zgłoszenie robót budowlanych

Załącznik Nr 11 do SIWZ - Klauzula informacyjna RODO