Dostawa sprzętu do digitalizacji zbiorów muzealnych dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego  i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy edytowalny

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna edytowalna

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków 

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik Nr 8 do SWIZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Klauzula informacyjna RODO

29.09.2020

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

02.10.2020

Informacja z otwarcia ofert

14.10.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania