Dostawa oraz instalacja wyposażenia serwerowni dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”, w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ c.d. - Ranking CPU PASSMARK z dn. 18.08.2020 r. 

Załącznik Nr 1 do SIWZ c.d. - Ranking CPU PASSMARK z dn. 18.08.2020 r. 

Zalącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Klauzula informacyjna RODO

25.08.2020 r. 

Pytanie do SIWZ z dn. 25.08.2020 r. 

Zmiana treści SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DO DNIA 28.08.2020 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

28.08.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

15.09.2020 r. 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej