WYKONANIE  REMONTU  (WYMIANY)  POKRYCIA  DACHU  ZE  SŁOMY  W  OBIEKTACH  MUZEALNYCH:  CHAŁUPA  ZE  ZŁOTNIK  I  CHAŁUPA  Z  OKOŁU

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SWIZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SWIZ - Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadzenie dot. spełniania warunków

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 6 do SIWZ -  Wykaz robót budowlanych.docx

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób

Załącznik Nr 8 do SWIZ - Program działań

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Karta inwentarzowa obiektu Chałupa ze Złotnik

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Karta inwentarzowa obiektu Chałupa z Okołu

Załącznik Nr 11a do SIWZ - Dokumentacja fotograficzna Chałupa ze Złotnik

Załącznik Nr 11b do SIWZ - Dokumentacja fotograficzna Chałupa z Okołu

Załącznik Nr 12 do SIWZ - Klauzula informacyjna RODO

06.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 24.11.2020 r. 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej