Wydruk plakatów, plansz, baneru, mapy, zaproszeń, folderów, pozycji dziełowych na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej

26.05.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

28.04.2021

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie składane w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

30.04.2021 r. 

Pytania do SWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SWZ

Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - edytowalny 

Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie składane w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - edytowalny

04.05.2021 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania do SWZ wraz z wyjaśnieniami II, zmiana treści SWZ II

07.05.2021 r

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

10.05.2021 r. 

Doprecyzowanie Informacji z otwarcia ofert