„Dostawa i wdrożenie elektronicznego systemu biletowego wykonanego dla Muzeum Wsi Kieleckiej wraz z dostawą i instalacją sprzętu/urządzeń na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, Tokarnia 303, 26-026 Chęciny, w ramach projektu RPSW.04.04.00-26-0009/16 pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SWIZ c.d. - Ranking CPU Benchmarks 1 - jpg

Załącznik Nr 1 do SIWZ c.d. - Ranking CPU Benchmarks 2 - jpg

Załącznik Nr 2 do SWIZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2.1 do SIWZ - Specyfikacja oferowanego sprzętu / urządzeń i oprogramowania

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy  

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik Nr 9 do SWIZ - Zobowiązanie dot. polegania na zdolnosciach innych podmiotów

Załącznik Nr 10.1 do SIWZ - Projekt budowlany

Załącznik Nr 10.2 do SWIZ - Projekt wykonawczy

Załącznik Nr 10.3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STWiOR 

Załącznik Nr 11 do SIWZ - Pozwolenie na budowę

Załącznik Nr 12 do SIWZ - Klauzula informacyjna RODO

12.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przedłużenie terminu składania ofert

Przedłużono termin składania ofert do dnia 22.01.2021 r., godzina 10:00

13.01.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (II)

Pytanie Wykonawcy oraz zmiana treści SIWZ (I)

Załącznik Nr 8 do SIWZ Wykaz osób - AKTUALNY

18.01.2021 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (III)

Pytania Wykonawców oraz zmiana treści SIWZ (II)

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ - Rzut pomieszczenia 0.2 Kasa + Informacja  - DODANY 

Załącznik Nr 1.2 do SIWZ - Specyfikacja hostingu - DODANY

Przedłużono termin składania ofert do dnia 26.01.2021 r., godzina 10:00

26.01.2021 r. 

Informacja z otwarcia ofert

04.03.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania